چاوشان نوزایی کبیر http://chawoshan.mihanblog.com 2020-08-02T17:50:53+01:00 text/html 2009-08-22T02:00:00+01:00 chawoshan.mihanblog.com چاوشان نوزایی کبیر شکست اثر الکساندر فادیف با ترجمه رفیق شهید رضا شلتوکی http://chawoshan.mihanblog.com/post/32 <A href="http://chawoshan.persiangig.com/books/shekast.pdf" target="_blank" title=""><IMG style="width: 223px; height: 315px;" src="http://chawoshan.persiangig.com/image/shekast.jpg" alt="" vspace="0" align="left" border="0" hspace="0"></A><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><META name="ProgId" content="Word.Document"><META name="Generator" content="Microsoft Word 12"><META name="Originator" content="Microsoft Word 12"><LINK rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cuser3%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><LINK rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cuser3%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><LINK rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cuser3%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val=""/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><STYLE> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </STYLE><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <P class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 19.85pt; line-height: 150%;"><SPAN style='font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif";' lang="FA">آلكساندر آلكساندرویچ فادیف نویسنده ی بزرگ و نامی شوروی در سال 1901 در شهر «ته ور» در یك خانواده ی روستائی، متولد شد. دوران كودكی را در شرق دور گذراند. پدرش معلم و مادرش پرستار بود و در عین حال در امور كشاورزی دست داشتند. بدین سان آلكساندر از همان اوان كودكی از نزدیك به كار و زندگی دهقانان و كارگران آشنا شد. در جنگ های داخلی همراه پارتیزانها علیه آدمیرال كلچاك و مهاجمین ژاپنی جنگید و با تجارب عملی و گرانبهایی كه شخصاً از این نبردها كسب كرد، كتاب حاضر، <B>شكست</B> را پی ریخت. با انتشار این كتاب فادیف، شهرتی جهانی یافت و به نام نویسنده ی پرولتری مشهور گردید. آلكساندر فادیف در 13 مه در 1956 زندگی را بدرود گفت.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 19.85pt; line-height: 150%;"><B><SPAN style='font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif";' lang="FA">شكست</SPAN></B><SPAN style='font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif";' lang="FA"> یكی از دو اثر ارزنده ی این نویسنده ی پُرارج است كه در آن شرح حال گروهی از پارتیزان ها را در نبرد با نیروهای گارد سفید ضد انقلاب كلچاك و ژاپنی ها بیان می كند و نشان می دهد كه چگونه این میهن پرستان می رزمند و از میهن و زادگاه خویش دفاع می كنند و در این راه از نثار جان دریغ ندارند.<o:p></o:p></SPAN></P> <SPAN dir="rtl" style='font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";' lang="FA">انسان های فادیف در گذرگاه عادی زندگی از سیماهای عادی زندگی و با همان خصال خوب و بد آنها هستند ولی آنجا كه پای وظیفه در میان است به كارهای بزرگ دست می یازند، می ستیزند، جان می دهند و از آرمانهای انسانی و طبقاتی خویش دفاع می كنند. اینها انسانهایی مأنوس و دوست داشتنی هستند و حتی ولنگارترین آنها به هنگام انجام وظیفه از خود می گذرند، پیكار می كنند و در نثار جان حتی لحظه ای درنگ نمی ورزند. در طی این جنگ و گریز فرساینده، شمار زیادی از آنان در پای عهد، جان می دهند و آنها كه با چنگ و دندان از دست انبوه دشمن خلاصی می یابند، سرانجام موفق می گردند پای در سرزمین مألوف خویش نهند و سر در خدمت نظامی گذارند كه به خاطرش جنگیدند، جان دادند و سرانجام پیروز گردیدند، چرا كه در همین احوال ستاره ی اكتبر در آسمان تاریخ جدید درخشیدن گرفت و بزرگ ترین حادثه ی قرن یعنی اكتبر كبیر رخ می نماید و تاریخ را به دو پاره می كند.</SPAN> text/html 2009-08-22T01:55:49+01:00 chawoshan.mihanblog.com چاوشان نوزایی کبیر چنگیز خان با ترجمه رفیق محمد پورهرمزان http://chawoshan.mihanblog.com/post/31 <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cuser3%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cuser3%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cuser3%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--> <m:smallfrac m:val="off"> <m:dispdef> <m:lmargin m:val="0"> <m:rmargin m:val="0"> <m:defjc m:val="centerGroup"> <m:wrapindent m:val="1440"> <m:intlim m:val="subSup"> <m:narylim m:val="undOvr"> </m:narylim></m:intlim> </m:wrapindent><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} @font-face {font-family:"B Baran"; mso-font-alt:"Courier New"; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8192 -2147483648 8 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText {mso-style-noshow:yes; mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Footnote Text Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} span.MsoFootnoteReference {mso-style-noshow:yes; mso-style-unhide:no; vertical-align:super;} span.FootnoteTextChar {mso-style-name:"Footnote Text Char"; mso-style-noshow:yes; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Footnote Text";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} /* Page Definitions */ @page {mso-footnote-separator:url("file:///C:/DOCUME~1/user3/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_header.htm") fs; mso-footnote-continuation-separator:url("file:///C:/DOCUME~1/user3/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_header.htm") fcs; mso-endnote-separator:url("file:///C:/DOCUME~1/user3/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_header.htm") es; mso-endnote-continuation-separator:url("file:///C:/DOCUME~1/user3/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_header.htm") ecs;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 23.25pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://chawoshan.persiangig.com/books/Changuiz%20Khan-%20Poor%20Hormozan.pdf" target="_blank" title=""><img style="width: 204px; height: 289px;" src="http://chawoshan.persiangig.com/image/changiz.jpg" alt="" vspace="0" align="left" border="0" hspace="0"></a><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">بیش از نیم قرن پیش واسیلی یان (یانچه وتسکی) روزنامه نگار جوان، مورخ و متخصص زبانهای شرقی برای سیاحت به کویر لوت رهسپار شد. وفور ویرانه­های شهرها و قصبات حاشیه ی کویر، مؤلف آینده­ ی رمانهای تاریخی را متحیر ساخت. هیچ انسانی در آنها ساکن نبود. در طول راه بندرت سیاه چادرهایی بسان خفاشهای بال گسترده بچشم می­خورد ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 23.25pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">در شامگاه یکی از روزها هنگام اطراق، چوپان سپیدمویی علل وفور این ویرانه ­ها را به سیاح چنین توضیح داد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 23.25pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">ـ فرنگی، خیال نکن سرزمین ما همیشه چنین خاموش و غم انگیز بوده است. اینجا در گذشته آباد و پرجمعیت بود. ولی استیلاگران آزمند بارها از این سامان گذشته و آنرا بخون شبانان و برزگران سلیم رنگین ساخته­اند. زمین غرقه بخون از دهشت و ماتم، روی در هم کشید و خشکید و اشک چشم بیوه زنان و کودکان یتیم آنرا به شوره زار بدل کرد... این وادی در ازمنه ی باستان عرصه ی انواع تاخت و تازها بوده است: سپاهیان اسکندر کبیر، جیش اعراب، لشکرهای چنگیز «جهانگشای» سپاهیان تیمور لنگ و جنگجویان نادرشاه افشار هر یک در عهد خود بر این سرزمین تاختند ... اینجا شاهراه بزرگی بود ... شاهراه اشک و ماتم بود ....<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 23.25pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">بدیهی است که سخنان اندوهبار چوپان پیر هیچ نکته تازه­ای بر مخاطب او مکشوف نساخت. واسیلی یان خود مورخ بود و در تالارهای کتابخانه ی عمومی پطربورگ و موزه ی بریتانیا در لندن آثار عدیده ی مورخین را درباره ی فنای اسف انگیز تمدنهای قدیمی بدست استیلاگران اجنبی مطالعه کرده بود. ولی میان خواندن شرح این رویدادها و بچشم خود دیدن عواقب ویرانیهای موحشی که قرنها پیش صورت گرفته بود، تفاوت از زمین تا آسمان بود. مناظر حاشیه­ی کویر لوت بر زمینه­ی آماده­ای نقش بست.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 23.25pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">نویسنده از اوان جوانی به مطالعات تاریخی علاقمند شد. پدرش که متخصص برجسته­ی زبانهای یونانی و لاتین و مترجم بسیاری از آثار مؤلفین یونانی بود، تأثیر خود را در پسر باقی گذاشت. یان از آن دوران چنین یاد می­کند: «پدرم غالباً داستانهایی از گذشته­ی دور برای من حکایت می­کرد و به نقل داستان قهرمانان «ایلیاد» و سفرهای اودیسه علاقه ی خاصی داشت». واسیلی­یان در کودکی مجذوب آثار استیونسن<a style="" href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="ltr" style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></span></span></span></a> بود. در سیزده سالگی یکبار خود را در یک کشتی بادبانی پنهان کرد تا با آن به برزیل برود... مسافرت سر نگرفت؛ ولی عشق به سیاحتهای دور برای تمام دوران عمر در او باقی ماند.</span></p><div style=""><div style="" id="ftn1"><p class="MsoFootnoteText" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Baran&quot;;" lang="AR-SA"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Baran&quot;;" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> </div> </div> </m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac> text/html 2009-08-22T01:45:17+01:00 chawoshan.mihanblog.com چاوشان نوزایی کبیر پژوهش اثری از استاد امیرحسین آریان پور http://chawoshan.mihanblog.com/post/30 <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cuser3%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cuser3%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cuser3%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--> <m:smallfrac m:val="off"> <m:dispdef> <m:lmargin m:val="0"> <m:rmargin m:val="0"> <m:defjc m:val="centerGroup"> <m:wrapindent m:val="1440"> <m:intlim m:val="subSup"> <m:narylim m:val="undOvr"> </m:narylim></m:intlim> </m:wrapindent><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><a href="http://chawoshan.persiangig.com/books/Pazhuhesh.pdf" target="" title=""><img style="width: 210px; height: 296px;" src="http://chawoshan.persiangig.com/image/pazhuhesh.jpg" alt="" vspace="0" align="left" border="0" hspace="0"></a><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">رساله‌ی حاضر مشتمل است بر دو بخش از کتاب «آیین تحقیق»، اثر آقای دکتر امیرحسین آریان‌پور، استاد گرامی دانش‌گاه تهران که با موافقت ایشان از طرف انجمن کتاب دانش‌جویان دانش‌کده‌ی هنرهای زیبا (دانش‌گاه تهران) در اختیار دانش‌جویان و اهل تحقیق گذاشته می‌شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">تحصیلات ممتد در رشته‌های مختلف علمی و خدمات آموزشی در دانش‌کده‌های گوناگون به آقای دکتر آریان‌پور امکان داده است که مشکلات دانش‌جویان و از آن جمله، مشکلات آكادمیک ایشان را از نزدیک بشناسد و برای حل آن‌ها چاره‌جویی کند. کتاب «آیین تحقیق» تدبیری است برای رفع یکی از بزرگترین دشواری‌های آکادمیک دانشجویان - ناتوانی از تحقیق.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">مؤسسات دانش‌گاهی ما، با آن که ظاهراً در پایان هر دوره‌ی آموزشی از هر دانش‌جو چیزی به‌نام«رساله‌ی تحقیقی» یا «پایان‌نامه» مطالبه می‌کنند، تا سال‌های اخیر به لزوم تدریس اصول تحقیق پی نبردند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">در سال 1333 مؤسسه‌ی علوم اداری دانشگاه تهران درس متودولوژی تحقیق را در برنامه‌ی خود گنجانید. از همان آغاز کار آقای دکتر آریان‌پور عهده‌دار این درس شد. در سال 1334 کتاب «روش تحقیق» را در آن باره انتشار داد و در سال‌های بعد کوشید که آن درس را به مؤسسات دانش‌گاهی دیگر نیز بکشاند. در وهله‌ی اول دانشسرای عالی و دانشکده‌ی الهیات و معارف اسلامی، و در وهله‌ی دوم برخی از مؤسسات آموزشی عالی دیگر چنان درسی را پذیرفتند. با این‌همه، هنوز هم روش‌های پژوهش، چنان‌که باید‌و‌شاید، برای دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالی ما روشن نیستند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">در این رساله تصریح شده است: تحقیق همانا حقیقت‌پژوهی است، و حقیقت‌پژوهی مقدمه و نیز محصول شناخت است، و شناخت در هر حال، مخصوصاً در تاریکی‌ها، چراغ راه به‌بودخواهان است. آموزش و پرورش در مراتب بالای خود هدفی والاتر از پژوهش ندارد. مردمی که به سبب ناسازی زمانه با حقیقت‌پژوهی بیگانه باشند، نه‌تنها در عرصه‌ی نظر، به جایی نمی‌رسند، بلکه در زندگی عملی نیز سقوط می‌کنند. چنین مردمی به‌آسانی، گردن به یوغ هرگونه بدآموزی می‌دهند و نادانسته دروغ را به‌جای راست می‌پذیرند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">در رساله‌ی حاضر جریان تحقیق به‌اجمال و جریان تنظیم و تحریر نتایج تحقیق به‌تفصیل به‌میان آمده‌اند. مطالب به‌اتکای اطلاعات و تجارب دامنه‌دار، نوشته شده‌اند، و خلاقیت علمی و جنبه‌های اخلاقی دانش و پژوهش مخصوصاً صمیمت و صداقت و امانت شخص پژوهنده، مورد تأکید قرار گرفته‌اند- صمیمیت نسبت به جامعه، صداقت در کشف حقیقت و امانت در حفظ نام و شرافت دیگران. مسلماً رعایت این سه اصل به‌ویژه اصل سوم که متأسفانه در میان ما به‌ندرت رعایت می‌شود، برای نتیجه‌بخشی کار پژوهندگان ضرورت تام دارند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">انجمن کتاب امیدوار است که این رساله مورد استفاده‌ی دانش‌جویان قرار گیرد و کتاب «آیین تحقیق» نیز هرچه زودتر برای مزید استفاده‌ی پژوهندگان انتشار یابد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-right: 216pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">انجمن کتاب دانش‌جویان<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-right: 216pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">دانش‌کده هنرهای زیبا، دانش‌گاه تهران<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-right: 216pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">اردیبهشت 1355<o:p></o:p></span></p> </m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac> text/html 2009-03-15T16:00:28+01:00 chawoshan.mihanblog.com چاوشان نوزایی کبیر انقلابیگری خرده بورژوایی اثری ارزنده از موریس لیبسون http://chawoshan.mihanblog.com/post/29 <p dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 200%;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> <a href="http://chawoshan.persiangig.com/books/Enghelabigari%20%20Khordeh%20Boorzhvazi-%20Libson.pdf"> <img src="http://chawoshan.persiangig.ir/image/libson.JPG" align="left" border="0" height="325" width="234"></a>نهضت انقلابی جهانی با اشكال بسیار متنوع و گوناگون انقلابیگری خرده بورژوائی به مبارزه برمیخیزد. این اشكال از نظر ریشه های اجتماعی، خصائص ملی، شرایط تاریخی و سرانجام ویژگی های شخصی رهبران و ایدئولوگ های آنها با یكدیگر تفاوت دارند. اما علیرغم تمامی مظاهر متفاوتشان و حتی گاهی بی شباهتی آشكارشان، همه ی این اشكال دارای بسیاری خصائص ویژه ی مشترك هستند.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 200%;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> لنین هنگامیكه با نارودنیك ها<span> </span>مبارزه میكرد، مظاهر ایدئولوژی خرده بورژوائی را در روسیه و در غرب، بویژه نظریات نارودنیكها را با نظریات باصطلاح رمانتیست های اقتصادی در اروپا، مقایسه كرد. لنین گفت:</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 200%;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> " لازم به تذكر نیست كه ویژگی های تاریخی و اقتصادی خاص روسیه از یكسو و عقب ماندگی شدید آن از سوی دیگر، باعث میشود كه نارودنیسم به ویژه دارای خصائص مشخص باشد. اما این مشخصات از دایره ی اشكال گوناگون همان نوع خارج نیست، و بنابراین همسانی نارودنیسم و رمانتیسم خرده بورژوائی را منتفی نمی كند". </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 200%;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> با بكار گرفتن متدولوژی لنین، متوجه می شویم كه انقلابیگری خرده بورژوائی چین، مهر تكامل تاریخی و اقتصادی آن كشور را بر خود دارد. لیكن با مقایسه ی مائوئیسم با دیگر مظاهر انقلابیگری خرده بورژوائی بویژه آنارشیسم و تروتسكیسم، درمی یابیم كه آنها، علیرغم پاره ای اختلافات، همگی به نوع مشتركی تعلق دارند.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 200%;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> تجربه ی تاریخی پندآموز است. اما تكیه و توكل به آن عاری از خطر نیست. همیشه برای شخص این وسوسه وجود دارد كه خود را با این تسلی آرام سازد كه "چنین امری" قبلاً هم رخ داده است. و به آوردن قیاس بسنده كند، و ویژگی های خاص پدیده های تازه را، كه درك تكامل آن برای موفقیت در دفاع از ماركسیسم انقلابی ضروری است، نادیده گیرد.</span></p> text/html 2009-02-23T11:40:43+01:00 chawoshan.mihanblog.com چاوشان نوزایی کبیر انقلاب کبیر اکتبر اثری از زنده یاد محمد پورهرمزان http://chawoshan.mihanblog.com/post/28 <title>HTML clipboard</title><p dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 200%;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma; color: black;" lang="FA"> <a href="http://chawoshan.persiangig.ir/books/October%20-%20purhormozan.pdf"> <img src="http://chawoshan.persiangig.ir/image/oktobr.JPG" width="204" align="right" border="0" height="285"></a>اکتبر و لنین دو مفهوم از یکدیگر جدایی ناپذیرند. وقتی میگوییم انقلاب اکتبر، سیمای تابان لنین را بر درفش آن نقش میبینیم و وقتی نام لنین را بر زبان میرانیم، بازتاب اندیشه وعمل او را بصورت تمام دستاوردهای شگرف 60 ساله ی انقلاب اکتبر، خواه در زادگاهش و خواه در سراسر جهان، مشاهده میکنیم.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 200%;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma; color: black;" lang="FA"> جنبش های بزرگ، شخصیت های بزرگ در دامان خود میپرورانند. روند جنبش انقلابی طبقه ی کارگر روسیه که از نظر نیرو و فراگیری انبوه توده های خلق، در تاریخ جهانی همتا نداشت، شخصیت سترگی را پرورانید و به پیشوایی خود بر کشید که برای پاسخگویی به توقعات گوناگون جنبش انقلابی دوران نوین تکامل جامعه بشری و مسائل خطیری که این دوران مطرح میساخت، ازهر جهت آمادگی داشت. عظمت شخصیت لنین تنها با معیارهای این بزرگترین رویداد قرن بیستم قابل سنجش است و اهمیت جهانی پیروزی اکتبر را نیز فقط با سیر در اندیشه و عمل لنین،میتوان دریافت.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 200%;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma; color: black;" lang="FA"> لنین آموزگار بزرگ طبقه ی کارگر روسیه و سراسر جهان بهترین سجایای این طبقه را در خود جمع&nbsp; داشت. نبوغ عقل جسور، انرژی پایان ناپذیر، اراده ی آهنین، وفاداری به آرمان های انقلابی طبقه ی کارگر، بیزاری از بردگی و ستم، آشتی ناپذیری طبقاتی در برخورد با اصحاب استثمار، شهامت و از خودگذشتی انقلابی، پیگیری در میهن پرستی و انترناسیونالیسم – همه یکجا در وجود لنین جمع بود. لنین دانشمند بزرگ در عرصه ی انقلاب و انقلابی سترگ در عرصه ی دانش بود.</span></p> text/html 2009-02-07T10:15:33+01:00 chawoshan.mihanblog.com چاوشان نوزایی کبیر در آستانه رستاخیز اثری از استاد فقید امیر حسین آریان پور http://chawoshan.mihanblog.com/post/27 <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C02%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:ApplyBreakingRules/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;} @font-face {font-family:Nazanin; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:24577 0 0 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%; line-height:170%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:Nazanin; mso-fareast-language:EN-US;} p.txt2, li.txt2, div.txt2 {mso-style-name:txt2; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:9.0pt; font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:black; mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--> <p class="txt2" dir="rtl" style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; color: windowtext;" lang="AR-SA">امیر حسین آریان‌پور كیست؟</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; color: windowtext;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://chawoshan.persiangig.ir/books/Dar%20Astaneyeh%20Restakhiz%20-%20Aryan%20poor.pdf" target="_blank" title=""><img style="width: 223px; height: 316px;" src="http://chawoshan.persiangig.ir/image/aryanpur.JPG" alt="" vspace="0" align="left" border="0" hspace="0"></a><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">امیر حسین</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">آریان‌پور در سال 1303 در تهران زاده شد. خانواده مادری او از لحاظ تاریخ نویسی و</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">ادب، در ایران عصر قاجار شهرت داشت. و خانواده پدری او به عنوان رهبر طایفه‌ای از</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">عشیرة لر بیران‌وند كه به كاشان تبعید شده بود، در حاشیة كویر، شورش یا به اصطلاح</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">دولتیان، «یاغیگری» پنجاه ساله‌ای به راه انداخته و مزاحم دولت تهران و حامیان</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">داخلی و خارجی آن گردیده بود</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>.</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">با آن كه خانواده او پس از تولد او، همواره زیر</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">نظارت و فشار پلیس قرار داشت و به سختی زندگی می‌كرد، وی از چهار سالگی به همت</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">مادرش، بانو فخر ایران سپهری كه برای آموزش و پرورش كودكان روشی خاص داشت،‌به درس</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">خواندن پرداخت ودر دهه‌های بعد در ایران و لبنان و ایالات متحده آمریكا در رشته‌های</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">متنوع تحصیل كرد و دوره‌های دكتری علوم اجتماعی و فلسفه و علوم تربیتی و ادبیات</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">فارسی را گذرانید. ضمناً به سنت پدران خود، در ورزشهای گوناگون ورزیده شد و در وزنه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">برداری به مقام « قهرمان كشور» و « قهرمان خاور نزدیك» رسید</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>.</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">از سیزده سالگی به</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">ترجمه و نگارش رو كرد و از پانزده سالگی به بعد جز معلمی كه در مواردی با كتابداری</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">و ترجمه و كتاب نویسی همراه بود، شغلی پیش نگرفت. چهل سال معلمی كرد و در طی این</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">مدت، از معلمی كودكستان و دبستان و دبیرستان، به استادی دانشگاه نایل شد و علی‌رغم</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">فشارهایی كه پلیس بر او و خانوادة‌ او وارد می‌آورد، هرگز از عرصه مبارزه اجتماعی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">پای پس نكشید و حتی حاضر به خدمت در دانشگاه‌های خارجی كه كراراً او را برای تدریس</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">و تحقیق دعوت كردند، نگردید. در ضمن تلاش برای پرورش ده‌ها هزار دانشجو، به فراخور</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">نیازهای تكاملی جامعه، كتاب‌های متعدد به نسل جوان عرضه داشت. در سال 1359 بازنشسته</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">شد و از آن پس اوقات خود را برای اتمام تحقیق فلسفی وسیعی كه سالها پیش شروع كرده</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">بود، وقف كرد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">آریان‌پور به لزوم دگرگونی عمیق جامعه ایران اعتقاد راسخ داشت. و</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">برای این منظور، مبارزه همگانی دو سویه‌ای را خواستار بود: مبارزه با دیكتاتوری</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">داخلی و امپریالیسم خارجی. به نظر او، این مبارزه همگانی دوسویه بدون بیداری</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">اجتماعی و تشكل و ائتلاف گروه‌های متفاوت میسر نبود. از این رو چه در كار معلمی و</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">چه در كار نویسندگی، محور فعالیت‌های او صرفاً بیدار كردن و به تشكل و ائتلاف كشیدن</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">مردم مخصوصاً دانشجویان بود. به امید تحقق خواسته‌های خود، می‌كوشید كه بدون توجه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">به عنوان و برنامه ‌درسی‌هایی كه می‌داد و رشته‌ها و دانشكده‌هایی كه دانشجو‌یان در</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">آن‌ها درس می‌خواندند، دانشجویان را به درك منطق واقعیت و تفكر خلاق و نگرش تاریخی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">برانگیزد. در این راه،‌لازم می‌دانست كه معلم به جای انتقال آموخته‌های خود به</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">شاگرد، با او زندگی كند و برای حل مسائل طبیعت وجامعه، با او به همكاری بپردازد. وی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">معتقد بود كه انسان به حكم ضرورت، نسبت به حقایقی که به زندگی او مربوطند خود به</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">خود كنجكاو است، آموزنده است، تكامل‌پذیر است بنابر این معلم می‌تواند بدون تشریفات</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">و تحمیلات، در جریان عمل، با طرح پیوند‌های هزار لای واقعیت‌ها،‌ دانشجو را به</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">عنوان انسان اجتماعی تاریخ‌ساز، به كشف حقایق و مخصوصاً نظام علیت هستی بكشاند و به</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">تغییر واقعیت گرایش دهد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>.</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">در وضعی این گونه، ذات آموزش و پرورش همانا پژوهش است</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>. </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">در كار آموزش و پرورش به معنی پژوهش، معلم عنصر فعال یا «دهنده»، و شاگرد عنصر</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">منفعل یا «پذیرنده» نیست. هر دو فعال‌اند، هر دو با یكدیگر و به یاری یكدیگر</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">می‌آزمایند، می‌شناسند، و در حینی كه با یكدیگر می‌آموزند، به یكدیگر می‌آموزانند</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>. </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">در این صورت رابطه آن دو نه رابطة رئیس و مرئوس است، نه رابطة ارباب و رعیت و نه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">رابطه فروشنده و خریدار. رابطه آن دو رابطه دو انسان دوست و همكار است، رابطه دو</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">موجود همدل و هماموز است. پس آموزش و پرورش، به اصطلاح آریان‌پور، صرفاً «هماموزی»</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">است</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>.</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">هر انسان حق دارد و می‌تواند آزماینده و كاشف و خلاق باشد، بر اساس نظام</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">علیت هستی، مجهول‌ها را معلوم گرداند، با درك روابط عمقی، بر عمق فلسفی دست یابد،</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">هنر بیافریند و به تكامل خود و جامعه كمك كند. وسیله تحقق این هدف‌ها آموزش و پرورش</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">است در معنی هماموزی، و هماموزی جریانی است دو سویه و ساده و مقرون به دوستی و</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">همكاری. در حالی كه آموزش و پرورش به صورت مدرسه داریِ صوری كه از دیرباز موظف به</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">تبدیل انسان زنده فعال به مستخدمانی كوتاه اندیش و فرمانبردار برای دربارها و اشراف</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">بوده است، جریانی است یك سویی، پر تكلف و ملازم تحمیل و تحكم. در مدرسه‌داری صوری،</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">معمولاً اطلاعات نظری به وجهی مصنوعی، تكه تكه می‌شود. هر تكه به صورت یك درس در</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">می‌آید، و آن درس چون دور از عمل زندگی و بیهوده و ناگیراست، الزاماً با «شیوه‌های</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">پلیسی و سربازخانه‌ای» تدریس می‌گردد. مثلاً درس مستلزم حضور اجباری است ( و آن</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">تبدیل كلاس درس است به زندان). مستلزم حفظ و تكرار مطالب است (و آن معادل اطلاعات</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">كورانه نظامیان است). مستلزم امتحان است (و آن در شمار بازجویی یا بازپرسی پلیسی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">است). مستلزم نمره دادن است (و آن تأیید و تشدید اختلافات فردی و تحكیم فردگرایی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">حیوانی است)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">آریان‌پور مدرسه‌داری متعارف را به عنوان «دستگاه كارمند‌سازی»</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">تحقیر میکرد، آموختن برنامه‌درسی معمولی را فرع، و تحقق بیداری اجتماعی را اصل</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">می‌انگاشت و گریزان از هر گونه مقام و مشغله صوری و به اقتضای هماموزی، با</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">دانشجویان در آزمایش و پژوهش و حتی زندگی خارج از مدرسه، همراهی و هماهنگی می‌كرد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>. </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">بی تشریفات، همواره به یاران دانشجوی خود درس می‌داد و خود بدون تكلف، از آنان درس</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">می‌گرفت. بدین مناسبت كلاس‌های او كانون خردمندترین دانشجویان بود. شاگردان</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">كلاس‌های او عاشقانه و بی‌اعتنا به برنامه و دفتر حضور و غیاب و امتحان و نمره، به</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">كلاس‌ها می‌شتافتند و بسا كسان كه تشنه حقیقت پژوهی بودند، از كلاس‌ها و دانشكده‌ها</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">و حتی شهرهای دیگر، به كلاس‌های او روی می‌آوردند</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>.</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">در نتیجه با آن كه وی ظاهراً</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">به دسته یا فرقه یا حزبی معین متعلق نبود و در مبارزات متشكل گروه‌ها، مداخله علنی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">نداشت، با هماموزی ساده خود، دستگاههای پلیسی را نگران می‌ساخت و خود به زحمت</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">می‌افتاد. در بیشتر دوره چهل ساله معلمی خود، پیوسته در معرض تهدید پلیس و دچار</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">محدودیت‌ها و محرومیت‌های گوناگون، و همچنین مورد تخطئه و تحقیر و حتی استهزاء</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">مزدوران و وابستگان پلیس و نیز استادان متفرعن فورمالیستی بود كه وظیفه خود را</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">منحصر به «حاضر و غایب كردن» و جزوه گفتن و امتحان كردن و نمره به رخ دانشجو كشیدن</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">و رد كردن دانشجو می‌دانستند. از این‌ها گذشته، با وجود حمایت هزاران دانشجو و</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">گروهی از استادان مبارز از او، بارها از درس دادن و سخنرانی كردن و نشر مقاله و</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">كتاب ممنوع، و از مؤسسات آموزشی اخراج شد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>.</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">با این همه هرگز از امید و خوش‌بینی و</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">نشاط مبارزه خالی نگردید و همواره در برابر نامردمی‌ها، مغرورانه بانگ</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">برداشت</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">حلم تو را به حمله دشمن چه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">التفات؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">البرز را چه باك ز سنگ فلاخن</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">است</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>!<o:p></o:p></span></p> text/html 2009-01-26T11:42:07+01:00 chawoshan.mihanblog.com چاوشان نوزایی کبیر در زندان و در آزادی اثر س. اوستنگل با مقدمه ناظم حکمت http://chawoshan.mihanblog.com/post/26 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 34pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><A href="http://chawoshan.persiangig.com/books/zendan.pdf" target=_blank><IMG height=233 src="http://chawoshan.persiangig.com/image/zendan.jpg" width=165 align=left></A><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">در تاریخ 15 نوامبر سال 1951 مجلس تركیه قانون جدیدی تصویب كرد، كه طبق آن كمونیست‌ها، طرفداران صلح، میهن‌پرستان، افرادی را كه علیه امپریالیسم آمریكا مبارزه كنند، كارگرانی را كه نخواهند بارهای اسلحه ی امریكائی را خالی كنند، دهقانانی را، كه بر اثر «نقشه ی مارشال» بی‌زمین می‌شوند، اگر بر ضد آن حرفی بزنند، به دار خواهند آویخت. لیكن حلقه ی صابون زده‌ی طنابی كه بالای سر ملت ترك تكان می‌خورد، نمی‌تواند ملت را وادار كند كه از مبارزه‌ی ملی استقلال‌طلبانه صرفنظر نمایند. </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 34pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">حزب كمونیست تركیه، فوراً، پس از انتشار این قانون، ملت را دعوت كرد، كه در جبهه‌ی واحدی علیه امپریالیسم آمریكا متحد گردند و این ندا در سراسر كشور، از اسلامبول تا دهات كوهستانی، پیچید. </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 34pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">سازمانهای طرفداران صلح و جوانان میهن‌پرست، مانند سابق، بیانیه‌های محرمانه انتشار می‌دهند. كارگران باز هم اعتصاب می‌كنند، باز هم در بسیاری از نواحی كشور، دهقانان اراضی ملاكان را تقسیم می‌كنند و با ژاندارمها می‌جنگند. </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 34pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">ترور فاشیستی هرگز نتوانسته است ملت تركیه را مرعوب كند. حالا هم نمی‌تواند بترساند! بهترین گواه صدق این مطلب، همین كتاب <B>س</B>.<B>اوستونگل</B> است. </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 34pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">هیچ حزبی، مانند حزب كمونیست وجود ندارد، كه تاریخ آن تا این حد با تاریخ مبارزه‌ی ملی بستگی داشته باشد. به همین جهت كتاب اوستونگل، كه هم&nbsp; حاكی از مراحل اساسی تاریخ حزب كمونیست تركیه می‌باشد، در عین حال راوی مبارزه‌ی تمام ملت تركیه در سی سال اخیر است. پیشقراول این مبارزه هم، طبقه‌ی كارگر است. </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 34pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">این اثر استونگل، گذشته از ارزش علمی بیطرفانه، برای ادبیات بدیع ما هم، فوق‌العاده اهمیت دارد. در این كتاب ملت تركیه، كمونیست‌ها، كارگران، دهقانان فقیر آن، جان دارند و مبارزه می‌كنند، فكر می‌كنند و كینه می‌ورزند، رنج می‌برند و دوست دارند، درست مثل زندگی واقعی. در این كتاب حتی یك نفر هم مولود فكر و اختراع نیست. آنها همه حقیقتاً زندگی كرده‌اند یا هنوز به زندگی خود ادامه می‌دهند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 34pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">ملت تركیه این خبر را با سپاسگزاری تلقی خواهند كرد، كه كتابی را، كه در تركیه فقط جزو نشریات محرمانه می‌توان بدست آورد، اكنون در مسكو ترجمه شده، دهها هزار نسخه از آن طبع گردیده است. </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;&nbsp;</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=ltr style="LINE-HEIGHT: 200%"><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">ناظم ـ حكمت</SPAN></B></P> text/html 2008-10-25T09:17:05+01:00 chawoshan.mihanblog.com چاوشان نوزایی کبیر اصول مقدماتی فلسفه با ترجمه رفیق فقید جهانگیر افكاری http://chawoshan.mihanblog.com/post/25 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <a target="_blank" href="http://chawoshan.persiangig.com/books/osole_moghatamati.pdf"> <img alt="http://chawoshan.persiangig.ir/image/osoul.jpg" src="http://chawoshan.persiangig.ir/image/osoul.jpg" align="left" height="240" width="186"></a><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">رساله<b> آموزش مقدماتی فلسفه</b></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> که اینک به معرفی آن مبادرت می شود حاصل یاداشت ‏هایی است که یکی از شاگردان</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">ژرژپلیتسر در دوره تحصیلی ‏1935‏تا ‏1939‏بر داشته است.‏</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">پولیتسر برای آنکه مطالب خود را به خوبی به شنوندگان بفهماند، از کلیه</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">اصطلاحات ‏پیچیده، و لغات فنی فلسفی که تنها برای اشخاص سابقه دار قابل فهم است،</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">‏چشم می پوشید. تنها لغات سهل و آسان را که به گوش همه آشنا بود به کار می ‏برد.</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">وقتی مجبور می شد که اصطلاحات خاصی را بیان کند هرگز از تشریح کامل آن ‏صرفنظر نمی</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">کرد.‏</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">او در خلال اشغال كشور به دست فاشیستها به كار مخفیانه تدریس پرداخت.‏ در</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">فوریه سال‏ 1942‏‏ به همراه همسر خود توسط نیروهای نازی دستگیر و در همان سال</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">تیرباران شد.‏</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> <a target="_blank" style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://persianbooks2.blogspot.com/"> <span style="text-decoration: none;">منبع: كتاب های رایگان فارسی</span></a></span></p> text/html 2008-10-24T14:36:17+01:00 chawoshan.mihanblog.com چاوشان نوزایی کبیر هدف ادبیات نوشته ماكسیم گوركی http://chawoshan.mihanblog.com/post/24 <p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <a href="http://chawoshan.persiangig.com/books/hadafe-adabiyat.pdf" target="_blank" title=""><img style="width: 228px; height: 292px;" src="http://chawoshan.persiangig.ir/image/hadaf.jpg" align="right" border="0"></a><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">ﺷﺐ ﺑﻮد، ﻛﻪ از ﻣﺤﻔﻞ دوﺳﺘﺎن، ﺟﺎﻳﻰ</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم، ﺑﻴﺮون آﻣﺪه وارد ﺧﻴﺎﺑﺎن</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">ﺷﺪم. ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻌﺮﻳف زﻳﺎدى ﻛﻪ از آن ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻫﻴﺠﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﻰ در ﻣﻦ</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">اﻳﺠﺎدﺷﺪه ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﺄﻧﻰ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺧﻠـﻮت ﮔﺎم ﺑﺮﻣﻰداﺷﺘﻢ و ﺑﺮاى ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">در ﻋﻤـﺮم ﺗﺎ اﻳﻦ ﺣﺪ از ﻧﺸﺎط زﻧﺪﮔﻰ ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدم</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;">.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">ﻣﺎه ﻓﻮرﻳﻪ و ﺷﺐ ﺻﺎﻓﻰ ﺑﻮد. اﻧﺒﻮه ﺳﺘﺎرﮔﺎن</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ﺑﻰ اﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. زﻣﻴﻦﺟﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﻜﻮ ﻫﻰ از ﺑﺮف ﺗﺎزه ﺑﺮ ﺗﻦ</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">ﻛﺮده ﺑﻮد و ﺳﺮﻣﺎى ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪاى از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻰدﻣﻴﺪ. ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى درﺧﺘﺎن از</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">دﻳﻮارﻫﺎ ﺳﺮﻛﺸﻴﺪه، ﺑﺎ ﺳﺎﻳﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر زﻳﺒﺎ و ﺑﺪﻳﻌﻰ در ﺳﺮ راه ﻣﻦ</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. ذراتﺷﻔﺎف ﺑﺮف، در ﻧﻮر ﻛﺒﻮد و ﻧﻮازشﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎه درﺧﺸﻨﺪﮔﻰ</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">ﻧﺸﺎط اﻧﮕﻴﺰى داﺷﺘﻨﺪ. ﺟﻨﺒﻨﺪه اى در ﻫﻴﭻﺟﺎدﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﺪ. ﺻﺪاى ﺧﺶ ﺧﺶ ﺑﺮف در</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">زﻳﺮ ﭘﺎﻫﺎى ﻣﻦ، ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺪاﻳﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﻜﻮت ﺑﺎ ﺷﻜﻮه اﻳﻦ ﺷﺐ روﺷﻦ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﻰ</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">را ﺑﺮﻫﻢ ﻣﻰزد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;">...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﺮدم: ﭼﻘﺪر ﺧﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در دﻧﻴﺎ، در ﻣﻴﺎن</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> ﻣﺮدم ارج و ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ! اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ آﻳﻨﺪه در ﺧﺸﺎن و روﺷﻨﻰ را ﺑﺮاﻳﻢ</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻰﻛﺮد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;">...</span></p> text/html 2008-10-24T09:04:30+01:00 chawoshan.mihanblog.com چاوشان نوزایی کبیر رمان همسایه ها شاهكار رفیق فقید احمد محمود http://chawoshan.mihanblog.com/post/23 <p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <a target="_blank" href="http://chawoshan.persiangig.com/books/hamsayeha.PDF"> <img style="cursor: -moz-zoom-in;" alt="http://chawoshan.persiangig.ir/image/hamsaye.jpg" src="http://chawoshan.persiangig.ir/image/hamsaye.jpg" align="left" height="330" width="241"></a><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">احمد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">محمود (اعطا)، چهارم دی‌ماه سال 1310 از پدر و مادری دزفولی در اهواز</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">متولد شد. او در آغاز کار خود نیز به مطالعه در زندگى مردمان کارگر و</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">روستایى جنوب پرداخت و بارها مشاغل مختلفى را در میان این مردم تجربه کرد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;">. </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">احمد محمود آثار مهم خود را با استعانت و توجه به روزگار همین مردم نوشت و</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> نخستین داستان هاى کوتاه خود را بین سال هاى </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> ۳۳</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> تا </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> ۳۶</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> در مجلاتى مانند</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">امید ایران منتشر کرد. وی پس از سپری کردن دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">در زادگاهش، به دانشکده‌ی افسری ارتش راه یافت؛ اما ازجمله تعداد زیاد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">دانشجویان دانشکده‌ی افسری بود که پس از کودتای ننگین 18 مردادماه سال</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;">1332 </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> بازداشت و سپس، بخش‌بخش آزاد شدند؛ درحالی‌که تنها 13 نفر از آنان در</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> زندان باقی ماندند</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;">. </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">احمد اعطا، یکی از این دانشجویان بود که نه</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> توبه‌نامه‌ای امضا کرد و نه به هیچ‌گونه هم‌کاری با رژیم کودتا تن داد. به</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> همین دلیل، مدت زیادی را در سیاه‌چاله‌های رژیم پهلوی به‌سر برد که گویا</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">مشکل ریوی او که درنهایت به مرگش منجر شد، یادگار همان دوران بوده است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;">. </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">وی</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">سپس مدتی را هم در جزیره‌های خلیج فارس (ازجمله بندر لنگه)، در تبعید</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">به‌سر برد. تا آن‌که پس از مدتی مشغول به‌کار بودن در واحدهای صنعتی</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">تولیدی، نخستین اثرش را در سال 1336 (مجموعه داستان ”مول”) منتشر کرد و تا</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">پایان زندگی خود به داستان‌نویسی پرداخت. البته او پیش از مول، انتشار</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">آثارش را در مطبوعات آن دوره، با چاپ داستان کوتاه ”صب میشه” در سال 1333</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">آغاز کرده بود</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;">. </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">این داستان‌نویس، پس از گذراندن مدت طولانی ابتلا</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> به مشکلات تنفسی و ریوی، آخر بار، از اول دی‌ماه جاری در یکی از</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> بیمارستان‌ها تهران بستری شد و پس از هشت روز زندگی کردن در حالت اغما (از</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> بامدادان روز پنجم)، زندگی ابدی خود را از صبح روز دوازدهم مهرماه سال</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;"> 1381 </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> آغاز کرد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;">. </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">محمود در اواخر عمر به دلیل بیمارى تنفسى با</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> مشکلاتى روبه رو بود و همین بیمارى قلب وى را از کار انداخت. احمد محمود</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">نماینده نسل آرمان خواهى بود که شور و اشتیاق خود براى زندگى بهتر را</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">فریاد زدند. او نویسنده مهم روزهاى بعد از کودتاى </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> ۳۲</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> است و همین ویژگى</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">رمان هاى وى را از نظر اجتماعى پراهمیت مى کند. احمد محمود در پاییز سال</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> ۸۱</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">از میان ما رفت و پیکرش در گورستان امامزاده طاهر کرج و در کنار</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">بزرگانى چون گلشیرى و شاملو به خاک سپرده شد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;">. </span></p> text/html 2008-10-23T09:45:49+01:00 chawoshan.mihanblog.com چاوشان نوزایی کبیر 10 روزی كه دنیا را لرزاند اثر جان رید با ترجمه رحیم نامور و بهرام دانش http://chawoshan.mihanblog.com/post/22 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <a href="http://chawoshan.persiangig.ir/books/10_Rozy_ke_donia_Ra_lerzand.pdf" target="_blank" title=""><img style="width: 240px; height: 328px;" src="http://chawoshan.persiangig.ir/image/10ROOZ.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA">در ایامی كه روزنامه نگار مترقی و آگاه دل آمریكایی - جان رید- اثر خود را درباره ی انقلاب اكتبر می نوشت، بنا به حكم بر ظواهر امور و بی خبری از كل مسائل، در باره ی لئون تروتسكی توصیف ستایشگرانه ای در كتاب آورده است. بعد ها نقش واقعی تروتسكی، كه از همان آغاز برائین عیان بود، بر همه جهان آشكار گردید. از آن جا كه ممكن است از توصیف پپاك دلانه ی جان رید نئوتروتسكیست های ما استفاده كنند سودمند دانستیم درباره ی نظر لنین درباره ی تروتسكی و تروتسكیسم برخی واقیات تاریخی را یادآور شویم. زیرا اگر كسی واقعاً به ماركسیسم – لنینیسم دل بسته است و به قضاوت نظرهای سیاسی لنین باور دارد، در دام تروتسكیسم نمی افتد. لنین در زندگی خود بار ها با تروتسكی مبارزه و به كرات او را افشا كرده است و حتی در دورانی كه تروتسكی به بلشویك ها پیوست و عضو حزب كمونیست بود، لنین در گفتگویی با گوركی در حق وی چنین گفت: "تروتسكی با ماست، ولی از ما نیست." (لنین و گوركی – اسناد مربوط به یك دوستی، برلین و وایمار، 1970، صفحه 75)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> از همان كنگره دوم حزب سوسیال دموكرات كارگری روسیه، تروتسكی در مسائل حزبی و سیاسی متعددی در مقابل لنین می ایستاد. در دوران ارتجاع ستالی پین، حزب در شرایط دشواری بود و دو فراكسیون یعنی "تصفیه طلبان" كه مخالف وجود سازمان مخفی بودند و "فراخوانندگان" (یا "اتزویست ها") كه مخالف فعالیت علنی حزب بودند، آن را تقسیم كرده و دچار اختلافات شدید درونی ساخته بودند. در این جریان تروتسكی با اصطلاح خود در وضع "سانتریستی" ایستاده ولی عملا با تصفیه طلبان و دیگر مخالفان مشی لنینی همراهی می كرد و به جای پیوستن به سیاست لنینی افشاء اصولی این فراكسیون ها، سازش غیر اصولی را توصیه و تبلیغ می كرد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> در همین سال هاست (1911) كه لنین تروتسكی را "یهودا تروتسكی"(1) نامید. در سال 1914 لنین در باره ی روش ریاكارانه و نفاق افكنانه تروتسكی چنین نوشت:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> "تروتسكی كه خوش خدمتی نشان می دهد، از همه خطرناك تر است. تروتسكی هرگز و در هیچ یك از مسائل جدی و ماركسیستی یك عقیده پابرجا نداشته و همیشه در داخل شكاف اختلاف "خزیده است" و گاه به این طرف و گاه به آن طرف نوسان كرده است و در لحظه كنونی نیز با بوندیست ها (ناسیونالیست های یهود) و گروه "تصفیه طلبان" همراهی می كند. (كلیات لنین به روسی، جلد 20، صفحه 453)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> در آستانه انقلاب اكتبر تروتسكی كه بر رأس گروه "بین منطقه ای ها" (مژرایونتس) قرار داشت، به بلشویك ها پیوست، ولی او كه هرگز لنینیسم را درك نكرده بود با تعبیر غلط و غیر ماركسیستی از مفهوم "انقلاب مدام"، انقلاب اكتبر را تنها به عنوان "تكان دهنده" انقلاب پرولتری در اروپای باختری توصیف می كرد. "انقلاب مدام" در ماركسیسم در شرایط تاریخی مورد بحث عبارت بود از انقلاب بورژوا دمكراتیك به سوی انقلاب سوسیالیستی و اجراء انقلاب سیاسی، اقتصادی، فرهنگی برای تحول بنیادی جامعه و <b>نه به معنای تازاندن مصنوعی انقلاب در قاره اروپا</b>. تروتسكی در این دوران نقش دهقانان را نیز انكار می كرد و بر آن بود كه در روسیه انقلاب طبقه كارگر مسلماً منجر به پیدایش تصادم و تضاد بین كارگر و دهقان می شود. این نظریات تروتسكی را لنین به عنوان نظریات "چپ روانه و نامعقول" (جلد 20، ص 321) توصیف كرد و در انتقاد از آن نوشت:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> نظریات تروتسكی نظریاتی التقاطی است "كه دعوت به مبارزه قاطع انقلابی از جانب پرولتاریا برای تصرف قدرت حاكمه از بلشویك ها اخذ می كند، ولی انكار و نفی نقش دهقانان را از منشویك ها می گیرد." (جلد 21، صفحات 381- 382)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> پس از پایان جنگ داخلی (1920- 1921) تروتسكی بحث را بر اتحادیه های كارگری تحمیل كرد. وی در مورد اتحادیه ها ضرورت اجرا ء اسلوب فرماندهی، "تكان دادن" كادر ها از طریق شیوه های اداری و سیاست "سفت كردن پیچ ها" را مطرح ساخت. در این ایام لنین خطای تئوریك و زیان و خطر سیاسی نظریات تروتسكی را مطرح ساخت و نوشت كه مختصات این نظریات تروتسكی عبارت است از:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> "1) فراموش كردن ماركسیسم، آن جا كه رابطه سیاست و اقتصاد در یك تعریف از لحاظ تئوریك غلط و التقاطی بیان می شود؛</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> 2) دفاع یا مستور داشتن خطای سیاسی كه در سیاست "تكان دادن" بیان شده كه اگر به این اشتباه به موقع اعتراف نشود و به موقع اصلاح نگردد، به سقوط دیكتاتوری پرولتاریا منجر خواهد شد؛</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> 3) گامی به عقب در هر عرصه مسائل تولیدی و اقتصادی از طریق طرح تزهای عمومی و مجرد و انتزاعی و "میان تهی" و از جهت نظری خطا همراه با فرمول بندی های روشن فكرانه و فراموش كردن عملی ترین و پراتیكك ترین نكات."</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> لنین در "نامه به كنگره" كه آن را در 23 و 24 دسامبر سال 1922 تنظیم كرده است، در باره تروتسكی ارزیابی زیرین را می دهد:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> "رفیق تروتسكی، همان طور كه چگونگی مبارزه ی او علیه كمیته مركزی در مورد مسئله كمیسیاریای ملی نشان داد، خصوصیتش تنها استعداد های برجسته اش نیست. او شخصاض شاید با استعدادترین فرد كمیته مركزی فعلی باشد، ولی در عین حال خود پسندی او نیز از حد و اندازه فزون است و به جنبه صرفا اداری كارها شیفتگی فوق العاده دارد." (لنین. ج2، صفحه 9109.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> پس از درگذشت لنین، تروتسكی به فعالیت خود ، كه از جهت سیاسی خطا و از جهت سازمانی تخریبی و فراكسیونی بود، افزود و همان طور كه لنین بیم داشت، خطر انشعاب در حزب را به وجود آورد. روش تروتسكی او را به شدت در حزب و رهبری منفرد كردو منجر بدان شد كه در كنگره پانزدهم حزب بلشویك (1927) تبلیغ تروتسكیسم را مخالف عضویت در حزب دانست. در سال 1929 تروتسكی به خارجه تبعید شد. تروتسكی در خارجه از فعالیت تفرقه آمیز علیه جنبش كمونیستی باز نایستاد و اینك سران جریان تروتسكیسم جهانی كه با سازمان های امپریالیستی پیوند یافته اند به این سیاست تفرقه جویانه كه در جنبش كارگری و كمونیستی جهانی تحت شعار های به ظاهر چپ ادامه می دهند. یكی از وظایف مهمی كه تروتسكیسم در برابر خود نهاده ایجاد عدم اعتماد به كشور های سوسیالیستی، به ویژه اتحاد شوروی، شكاف در جبهه ضد سرمایهبه سود سرمایه است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> برای آن كه مضرات و خطرات نقش تفرقه افكنانه سفسطه های "چپ" از نوع تروتسكیسم و مائوئیسم روشن شود، سودمند می دانیم به برخی سخنان لنین راجع به اهمیت نقش وحدت جهانی مجاهدان انقلابی اشاره كنیم. زیرا به ویژه در این زمینه است كه تروتسكیسم ضربت خود را وارد می سازد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> لنین بارها خاطر نشان می كرده است كه مبارزه پرولتاریای یك كشور تنها به مبارزه علیه بورژوازی داخلی آن محدود نمی ماند و به ناچار با مبارزه پرولتاریای كشورهای <b> دیگر </b>علیه سرمایه داری جهانی پیوند می یابد. لنین نوشت:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> "بدین سان انقلاب سوسیالیستی تنها و بهطور عمده مبارزهی پرولتاریای انقلابی یك كشور جداگانه علیه بورژوازی خودی نخواهد بود. نه، بلكه این مبارزه همه مستعمرات و سرزمین هایی خواهد بود كه از امپریالیسم ستم می بینند، این مبارزه همه كشورها علیه امپریالیسم جهانی خواهد بود." (ج 30، ص144).</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> به همین جهت لنین پیوسته مسئله ضرورت تأمین وحدت و هم پیوستگی مبارزان در راه سوسیالیسم را در مقیاس یك كشور و در مقیاس جهانی مورد تأیید و تأكید قرار می داد و می گفت:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> در مقابل جبهه غول آسای قدرت های امپریالیستی، ما كه با امپریالیسم مبارزه می كنیم جمعی هستیم كه به یك به هم پیوستگی اكید نظامی نیازمندیم و ما هر گونه كوششی برای بر هم زدن این به هم پیوستگی را پدیده ای می شمریم كه به هیچ وجه نمی باید تحمل شود، آن را خیانت به منافع مبارزه علیه امپریالیسم جهانی می دانیم." (كلیات، جلد 30، صفحه 316).</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> لنین می گفت كه امپریالیست ها به ویژه توجه دارند كه سیاست های حادثه جویانه به اصطلاح چپ را تشویق كنند، زیرا این سیاست ها بر حسب ظاهر به جریاناتی شباهت دارد كه "از جهت عباراتی كه به كار می برد بسیار انقلابی و از جهت نظریات واقعی خود ابداً انقلابی نیست." (ج 6، صفحه 281).</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> لنین می آموخت كه:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> "مبارزه علیه امپریالیسم به یك جمله پردازی توخالی و دروغین مبدل می شود اگراین مبارزه با مبارزه علیه اپورتونیسم با قوت تمام گره نخورد." (جلد 22، صفحه 281).</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> این تعالیم لنین دو نكته مهم را كه فعلیت و حدت&nbsp; كامل خود را حفظ كرده است برجسته می كند:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> اول – اتحاد همه پرولتاریای انقلابی در مقیاس جهانی و هم پیوستگی اكید آن ها با یك دیگر شرط ضرور مبارزه كامیابانه این پرولتاریا با امپریالیسم است كه در مقیاس جهانی متحد شده است. هرگونه تفرقه ای در این اتحاد خیانت است. تروتسكیسم مدت هاست كه به این خیانت مشغول است و نقش عمده و اصلی او تفرقه اندازی در صفوف انقلابیون است؛</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> دوم – امپریالیسم به ویژه از تئوری های ما وراء چپ و از عبارت پردازی های تو خالی و تجریدی انقلابی مآبانه برای ایجاد تفرقه در جنبش انقلابی و جلب عناصر نا استوار و سطحی و بی تجربه در این جنبش به سود خود استفاده می كند. مبارزه با انواع اپورتونیسم از "چپ" و راست شرط ضرور تحكیم ایده ای صفوف مبارزان انقلابی، شرط مقدماتی اثر بخش كردن مبارزه علیه امپریالیسم جهانی است. در جریان خواندن این كتاب نیز ابداً نباید فراموش كرد كه تروتسكیسم یكی از اشكال اپورتونیسم "چپ" است كه سازمان های جاسوسی امپریالیستی آن را برای ایجاد شكاف در نهضت انقلابی ضد امپریالیستی تغذیه و تقویت می كنند. طرد آن از شرایط ضرور مبارزه یپیگیر علیه امپریالیسم است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> احسان طبری</span></p> text/html 2008-07-24T01:07:00+01:00 chawoshan.mihanblog.com چاوشان نوزایی کبیر منشاء موسیقی اثری از استاد فقید امیرحسین آریان پور http://chawoshan.mihanblog.com/post/21 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><a href="http://chawoshan.persiangig.com/books/aryanpour.pdf" target="_blank"><img height="251" src="http://chawoshan.persiangig.ir/image/ar.jpg" width="178" align="left" /></a><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">روش شناسان بسیار در این نكته همداستان‌اند كه برای شناخت دقیق هنرها و</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">هر نمود ریشه‌دار اجتماعی دیگر باید دربادی امر منشاء و سیر آن را كاوید و سپس با بینش ژرف و پهناوری كه از چنین كاوشی به دست می‌آید به تحلیل آن پرداخت و بدین شیوه ساخت و كاركرد آن را دریافت و به تعریف آن رسید.</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">چون هنر همواره و مخصوصاً در آغاز با همة فعالیت‌های زندگی انسانی همراه بوده است هیچگاه نمی‌توان پویش‌های هنری را بر كنار از سایر جلوه‌های زندگی بررسی كرد. به اتكّای دستاوردهای علم‌های اجتماعی باید گفت كه شعر و موسیقی و رقص و پیكرنكاری و پیكرتراشی و دیگر فعالیت‌هایی كه امروز مدلول لفظ «هنر» به شمار می‌روند با زندگی انسانی آغاز شده‌اند، انسان ایتدایی همچنان كه كار‌افزار و جنگ‌افزار می‌ساخت و خوراك و پناهگاه می‌جست به كارهای هنری دست می‌زد، پایكوبی و دست‌افشانی می‌كرد، ترانه‌ می‌خواند و پیكر می‌آفرید </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">…</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> .</span></p> text/html 2008-04-24T18:04:00+01:00 chawoshan.mihanblog.com چاوشان نوزایی کبیر امپریالیسم به مثابه ی بالاترین مرحله سرمایه داری http://chawoshan.mihanblog.com/post/20 <h2 dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">پیشگفتار</span></h2><p dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 33.3pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><a href="http://chawoshan.persiangig.com/books/amperialism.pdf" target="_blank"><img height="357" src="http://chawoshan.persiangig.ir/image/amperyalism.jpg" width="254" align="left" /></a><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">رساله‌اى که از نظر خواننده میگذرد در بهار سال ١٩١٦ در زوریخ به توسط نگارنده به</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">رشته تحریر درآمد.طبیعى است که در شرایط کار آنجا، من تا اندازه‌اى از لحاظ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">مطبوعات و کتابهاى فرانسه و انگلیسى و به میزان فوق‌العاده‌اى از لحاظ مطبوعات و</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">کتابهاى روسى در مضیقه بودم.ولى با این وصف از کتاب ج.آ.هوبسون، مهمترین اثر</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">انگلیسى درباره ی امپریالیسم با دقتى، که به اعتقاد من، این اثر شایسته ی آنست، استفاده نمودم.</span></p><p dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 33.3pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">این رساله با در نظر گرفتن سانسور تزارى نوشته شده است.به این جهت نه تنها</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">مجبور بودم جداً به تجزیه و تحلیل صرفا تئوریک - و بویژه اقتصادى - اکتفا ورزم،</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">بلکه در بیان تذکرات سیاسى معدودى نیز که ذکر آنها ضرورى بنظر میرسید ناگزیر بودم</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">نهایت احتیاط را مراعات کنم و این کار را با ایماء و اشاره و به کمک آن زبان لعنتى</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">ازوپ انجام دهم که تزاریسم همه انقلابیونى را که براى نگارش یک اثر &quot;علنى&quot; قلم بدست</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">میگرفتند وادار میساخت بدان توسل جویند.</span></p><p dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 33.3pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">اکنون که روزهاى آزادى فرا رسیده، خواندن مجدد آن قسمتهاى رساله که در نتیجه</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">اندیشه از سانسور تزارى تحریف و در منگنه آهنینى فشرده و متراکم شده بسى شاق و</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دشوار است.در این باره که امپریالیسم آستان انقلاب سوسیالیستى است و در این باره</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">که سوسیال شووینیسم (سوسیالیسم در گفتار و شووینیسم در کردار) خیانت کامل به</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">سوسیالیسم و گرویدن کامل به جبهه بورژوازى است، و نیز در این باره که این انشعاب در</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">جنبش کارگرى، با شرایط عینى امپریالیسم و غیره مربوط است - ناچار بودم با زبانى</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> &quot;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">برده‌وار&quot; سخن بگویم و مجبور بودم دقت خواننده‌اى را که به این مسأله علاقمند بود</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">به سلسله مقالاتى که از سال ١٩١٤ تا ١٩١٧ در خارجه نوشته‌ام و بزودى تجدید چاپ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">میشوند، معطوف دارم.بخصوص لازم است در باره قسمتى که در صفحات ١١٩-١٢٠ این رساله مسطور است تذکرى داده شود.براى اینکه با مراعات سانسور به خواننده</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">توضیح داده باشم چگونه سرمایه‌داران و سوسیال-شووینیستهایى که به جبهه آنها</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">گرویده‌اند (همان سوسیال شووینیستهایى که کائوتسکى چنین ناپیگیرانه با آنها مبارزه</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">میکند) در مورد مسأله مربوط به انضمام‌طلبى بیشرمانه دروغ میگویند و چگونه</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">انضمام‌طلبى سرمایه‌داران</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">خودى</span></b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">را</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">پرده‌پوشى مینمایند</span></b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">مجبور بودم</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">مثال...ژاپن را ذکر کنم! خواننده دقیق بسهولت میتواند بجاى ژاپن، روسیه و بجاى</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">کُره، فنلاند، لهستان، کورلند، اوکرائین، خیوه، بخارا، استونى و مناطقى را قرار دهد</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">که ساکنین آنها ولیکاروس نیستند.</span></p><p dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 33.3pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">میخواهم اظهار امید کنم رساله </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">ی </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">من به درک یک مسأله ی اساسى اقتصادى یعنى ماهیت</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">اقتصادى امپریالیسم که بدون بررسى آن فهم چگونگى جنگ کنونى و سیاست کنونى بهیچوجه میسر نیست - کمک خواهد کند.</span></p><p dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 33.3pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">مؤلف</span></b></p><p dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 33.3pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">پتروگراد، ٢٦ آوریل سال ١٩١٧</span></b></p> text/html 2008-04-16T20:04:00+01:00 chawoshan.mihanblog.com چاوشان نوزایی کبیر انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد اثری از لنین با ترجمه محمد پورهرمزان http://chawoshan.mihanblog.com/post/19 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><a href="http://chawoshan.persiangig.ir/books/enghelab.pdf" target="_blank"><img height="258" src="http://files.myopera.com/chwoshan/files/enghelab.jpg" width="207" align="right" /></a><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">رساله ی کائوتسکی بنام &quot;دیکتاتورى پرولتاریا&quot; که چندى پیش در وین منتشر شد</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">(ص-٦٣</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">Wien, 1918, Ignaz Brand</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">) بارزترین ی نمونه آن ورشکست مطلق و</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">بسیار ننگین انترناسیونال دوم است، که تمام سوسیالیستهاى شرافتمند همه ی کشورها</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">مدتهاست درباره ی آن سخن میگویند. مسأله ی انقلاب پرولترى اکنون از لحاظ عملى در دستور</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">روز یک سلسله از کشورها قرار میگیرد. بدین سبب تحلیل سفسطه‌جوئیهاى مرتدانه</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">ی کائوتسکى و دست کشیدن کامل وى از مارکسیسم امریست ضرورى</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">. </span></p><p dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">ولى در آغاز باید خاطرنشان ساخت که نویسنده این سطور از همان آغاز جنگ بکرات</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">گسست کائوتسکى را از مارکسیسم متذکر گردیده است. یک سلسله از مقالات سالهاى ١٩١٤ تا</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">١٩١٦</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">مندرجه در &quot;سوسیال دمکرات&quot; و &quot;کمونیست&quot; منتشره در خارجه به این مطلب اختصاص</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">داده شده بود. این مقالات در مجموعه نشریه شوراى پتروگراد به قلم گ. زینوویف و ن</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">لنین تحت عنوان &quot;برخلاف جریان&quot;، پتروگراد، سال ١٩١٨ (٥٥٠ صفحه) گردآورى شده است. من</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">در رساله‌اى که در سال ١٩١٥ در ژنو منتشر شد و همان زمان به زبانهاى آلمانى و</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">فرانسه ترجمه گردید، درباره ی &quot;کائوتسکیسم&quot; چنین نوشته بودم</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">: </span></p><p dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">«کائوتسکى بزرگترین اتوریته انترناسیونال دوم، نمونه ی فوق‌العاده تیپیک برجسته‌اى</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">است از این که چگونه تصدیق لفظى مارکسیسم در عمل کار را به آنجا کشانده است که</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">مارکسیسم را به &quot;استروویسم&quot; یا به &quot;برنتانیسم&quot; (یعنى آموزش بورژوا-لیبرالى که</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">مبارزه ی &quot;طبقاتى&quot; غیر انقلابى پرولتاریا را تصدیق دارد. این آموزش با وضوح خاصى به</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">توسط استرووه نویسنده روس و برنتانو اقتصاددان آلمانى بیان شده است) تبدیل گردد. ما</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">این موضوع را در نمونه پلخانف هم مشاهده مینماییم. به کمک سفسطه‌هاى آشکار،</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">مارکسیسم را از روح زنده انقلابى آن تهى میسازند،</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">همه چیز</span></b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">را در</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">مارکسیسم تصدیق میکنند</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">بجز</span></b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">طرق انقلابى مبارزه، تبلیغ و تدارک آن و</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">تربیت توده‌ها در این جهت بخصوص. کائوتسکى از روى بى‌مسلکى اندیشه اصلى سوسیال</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">شووینیسم یعنى تصدیق دفاع از میهن در جنگ کنونى را با گذشت دیپلماتیک و ظاهرى نسبت</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">به چپها، که به صورت امتناع از رأى به اعتبارات و اپوزیسیون لفظى خود و غیره انجام</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">گرفته است، &quot;آشتى میدهد&quot;. کائوتسکى، که در سال ١٩٠٩ یک کتاب کامل درباره نزدیک شدن</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">عصر انقلابها و رابطه جنگ با انقلاب نوشته بود، کائوتسکى، که در سال ١٩١٢ بیانیه</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">بال را درباره استفاده انقلابى از جنگ آینده امضاء کرده بود، اکنون به انحاء مختلف</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">سوسیال شووینیسم را تبرئه میکند و آن را میآراید و مانند پلخانف به بورژوازى</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">میپیوندد تا هر اندیشه‌اى را درباره انقلاب و هر گامى را بسوى مبارزه مستقیماً</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">انقلابى، مورد استهزاء قرار دهد.</span></p> text/html 2008-02-28T04:02:00+01:00 chawoshan.mihanblog.com چاوشان نوزایی کبیر لنینیسم و جنبش مترقی جوانان از سری انتشارات سازمان جوانان توده ی ایران http://chawoshan.mihanblog.com/post/18 <span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 16.65pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><a href="http://chawoshan.persiangig.ir/books/Leninism%20and%20youth.pdf" target="_blank"><img height="248" src="http://files.myopera.com/chwoshan/files/leninism.jpg" width="197" align="right" /></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">لنین همواره جوانان را عامل مهم دگرسازی انقلابی جامعه بر مبنای اصول کمونیستی می دانست. وی مکرراً تأکید میکرد که ترقی اجتماعی آتی به این بستگی دارد که چه کسی اکثریت زحمتکش نسل جوان را به دنبال خواهد داشت.</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 16.65pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">در تحلیل علل فعالیت سیاسی جوانان، باید همواره این حقیقت را در مد نظر داشت که نظام جهانی سوسیالیستی و تمام جنبش های ضد امپریالیستی، انقلابی و آزادی بخش زمان ما رو به اعتلاء هستند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 16.65pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">طبقه ی کارگر پیوسته، پیگیرترین رزمنده ی راه تحول جهان بوده است. این طبقه نیرویی قاطع در ساختمان سوسیالیستی رشد یافته، پیشاهنگ سیاسی آن ، آفریننده و عامل تمام ارزش های معنوی، هنجارها و اصول کمونیستی و سنن انقلابی و کاری آن است. استقرار نظام جهانی سوسیالیستی دستاورد عظیم طبقه ی کارگر بین المللی بوده و وحدت انترناسیونالیستی جامعه ی جهانی سوسیالیستی توسط طبقه ی کارگر کشورهای برادر تحکیم یافته است.</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 16.65pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">طبقه ی کارگر پیشاهنگ تمامی جنبش ضد امپریالیستی و مبارزه در راه ترقی اجتماعی در کشورهای سرمایه داری است.</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 16.65pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">در مرحله ی کنونی تکامل جهان ، نیروهای سیاسی و اجتماعی متنوعی به روند انقلابی پیوسته اند. پتانسیل انقلابی عظیم دهقانان و اقشار بینابینی و خرده بورژوازی شهری نیز خود را عیان ساخته است. صفوف مبارزه ی مشترک با پیوستن مهندسین و تکنیسین ها و اقشار وسیع کارگران یقه سفید، روشنفکران و جوانان، فشرده تر میگردد. پیوند فزاینده ی مبارزه ی اقتصادی و سیاسی پرولتاریای کشورهای سرمایه داری با مبارزه ی دیگر اقشار خلق، این طبقه را به صورت سخنگوی آگاه و پیگیر منافع تمام ملت درآورده است. پیشروی طبقه ی کارگر به صف نخست مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع داخلی در جنبش های ملی کشورهای جهان سوم نیز در جریان است.</span></p></span></span>