سه شنبه 27 شهریور 1386  02:09 ق.ظ    ویرایش: سه شنبه 17 مهر 1386 11:10 ق.ظ
نوع مطلب: شعر و ادبیات ،

هیـچ خلق از بندگی آسان نرست

تا کمر بر محوِ اهریمن نبست

خصم بد کردار از زرین سریر

کِی به میل خویشتن آید به زیر

زرّ و آهن خادمِ درگاهِ اوست

کشتن و نابود کردن راهِ اوست

محبس و دژخیم و "قاضی" دارد او

صـد هزاران عبدِ راضی دارد او

ارتجاع دیو خو، دربان او

دیوِ  استعمار، پشتیبان او

می توان با این ستمگر ساخت ؟ نی

می توان از وی به خود پرداخت؟ نی

تا بُوَد شام سیه، صبح سپید

کی پدیدار آورد، نور امید

...

   


نظرات()  
یکشنبه 25 شهریور 1386  12:09 ب.ظ    ویرایش: سه شنبه 17 مهر 1386 11:10 ق.ظ
نوع مطلب: سیاسی ،

آغاز سخن

نامی كه بر این درسنامه نهاده‌ایم تصادفی نیست. آنچه در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد تنها صفحاتی از جنبش جهانی گسترده ی كمونیستی و كارگری است و نه تاریخ این جنبش ـ كه با تمام غناء خویش در یك كتاب نمی‌گنجد. انتخاب صفحاتی از تاریخ دشوار است. می‌باید ملاك و معیار علمی در كار باشد تا به آنچه كه هدفش گزینش است خدمت كند. ما متناسب با نیازمندی مبارزین انقلابی ایران در لحظه ی كنونی، صفحاتی را برگزیده‌ایم كه پیدایش و تكامل تاكتیك و استراتژی مبارزه ی انقلابی پرولتاریا را به‌طور فشرده‌ای در اختیار خوانندگان قرار دهد. بدین‌منظور صفحاتی از تاریخ مبارزه كه تحت نظر مستقیم ماركس، انگلس و لنین جریان داشته و همچنین صفحاتی از تاریخ كه بیانگر كوشش مشترك احزاب برادر و وحدت مشی جهانی كمونیست‌ها بوده و قانونمندی‌های عام مبارزه را می‌رساند بیشتر مورد توجه قرار داده‌ایم. از آنجا كه اولین انقلاب پیروزمند پرولتری در روسیه به وقوع پیوسته و اولین جامعه ی سوسیالیستی در اتحاد شوروی ساخته شده به تاریخ حزب كمونیست اتحاد شوروی نیز تا آنجا كه بیانگر قوانین عام انقلاب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیسم است پرداخته‌ایم و بسیاری از آثار ماركس، انگلس، لنین و اسناد برنامه‌ای جنبش كمونیستی را در متن حوادث به‌طور خلاصه بررسی و معرفی كرده‌ایم تا مطالعه و درك مضمون آنها در آینده آسانتر شود.

یكی از نكات عمده‌ایكه در تدوین درسنامه مد نظر بوده و به یك معنا علت وجودی آنست اینست كه تاكتیك مبارزه ی طبقاتی نیز علم است، جزئی است از ماركسیسم ـ لنینیسم، كاربرد آنست در مهم‌ترین عرصه ی فعالیت‌ اجتماعی. اگر این جانب از ماتریالیسم ماركسیستی در نظر گرفته نشود، این ماتریالیسم، همانگونه كه لنین خاطرنشان ساخته است: "نیمكاره، یك‌جانبه و مرده" خواهد بود.

یادآوری اهمیت موضوع بویژه در زمان ما و برای جنبش انقلابی ما زائد است. هر انقلابی آگاهی به‌چشم خود می‌بیند كه از عدم درك، پذیرش و كاربست خط مشی درست انقلابی چه زیان‌های بزرگی به انقلاب ما وارد آمده و تا چه پایه ضرورت دارد كه مبارزه ی انقلابی خود را بر بنیان سالمی از آموزش انقلابی بنا نهیم. ما می‌كوشیم در این درسنامه غنی‌ترین رویدادهای تاریخ جنبش را كه در تدوین خط مشی انقلابی طبقه ی كارگر نقشی ایفا كرده‌اند بررسی كنیم و نظر كلاسیك‌های ماركسیسم ـ لنینیسم را در هر مورد بیان كرده و برخورد عقاید آنان‌ را با انواع اندیشه‌ها و نظریات نادرست عرضه داریم و این واقعیت مسلم را تأكید كنیم كه پیروز شدن علم است. باید این علم را آموخت.

كسانی كه این درسنامه را با دقت مطالعه كنند به این واقعیت توجه خواهند كرد كه از اولین روز پیدایش ماركسیسم، در كنار آن نظریات شبه‌ماركسیستی "چپ" و راست پدید آمد و زمانی‌كه ماركسیسم اصیل از میان آتش نبردها به پیش تاخت، با اندیشه‌های نوین تكمیل و در عمل بارور شد: اردوگاه سوسیالیسم و جنبش جهانی كمونیستی را به‌وجود آورد و به جنبش‌های ملی رهائی‌بخش یاری رسانید، ماركسیسم "چپ" و راست سترون و نازا ماند و در هیچ زمانی و هیچ جائی جز خرابكاری و ویرانی محصولی به بار نیاورد. آنانی كه در سمت راست ماركسیسم ـ لنینیسم حركت كردند به لجنزار خیانت سوسیال دمكراسی رسیدند و آشكارا با محافل امپریالیستی سازش كردند و آنانیكه در سمت "چپ" ماركسیسم در حركت بودند با تمام جنجال گوش‌خراش خویش سرانجام از سنگر دشمن سر در آوردند. درسنامه ی ما از این حیث در عین حال وسیله ی معرفی دشمنان ماركسیسم ـ لنینیسم و جریاناتی نظیر آنارشیسم، تروتسكیسم، مائوئیسم و انواع نظریات سازشكارانه ی راست از پیشوایان انترناسیونال دوم تا به امروز است.

توصیه ی ما به دوستان جوانی كه این درسنامه یا هر درسنامه ی دیگر ماركسیستی را به‌دست می‌گیرند اینست كه به آموزش منظم ماركسیسم ـ لنینیسم همت گمارند. توجه داشته باشند كه این آموزش انقلابی علم تمام و كمالی است. آن‌را باید مانند هر علم دیگری از الفبا آغاز كرد، با  دقت و گام‌به‌گام آموخت و از هرگونه برخورد سهل‌انگارانه و سبكسرانه نسبت به احكام آن پرهیز كرد؛ وگرنه به جای دانش ماركسیستی ـ لنینیستی كه راهگشای كار انقلابی باشد، تكه پاره‌هائی از اندیشه‌های تحریف‌شده به‌دست خواهد آمد كه حجابی خواهد بود میان واقعیت متحرك و مغزهای منجمد.

****

صفحاتی از تاریخ جنبش كمونیستی و كارگری كه در اختیار خوانندگان است اگرچه به‌منظور ارائه ی اندیشه‌ها و احكام ماركسیسم ـ لنینیسم درباره ی تاكتیك مبارزه ی طبقاتی تدوین شده، شكل بیان تاریخی دارد، اندیشه‌ها و احكام مزبور را در متن حوادث بیان می‌كند، آمیخته با نقل وقایع است. حسن این طرز بیان اینست كه پیوند عمیق موجود میان ماركسیسم ـ لنینیسم و واقعیت متغیر و متحول جهان را نشان می‌دهد، ما را با پاسخ‌هائی كه كلاسیك‌های ماركسیست به پرسش‌هائی‌كه تاریخ در برابرشان گذاشته داده‌اند،‌آشنا می‌كند و نادرستی پاسخ‌های غیرماركسیستی را نیز برملا می‌سازد. اما این طرز بیان تاریخی شاید موجب پیدایش دو برخورد اشتباه‌آمیز باشد كه بجاست خوانندگان را از آن برحذر داریم.

اشتباه اول اینست كه برخی از خوانندگان تمام آنچه را كه گفته شده مربوط به گذشته و شرایط ویژه ی آن زمان بشمارند و نتوانند از میان حوادث قوانین عام تكامل را دریابند. طبیعی است كه ما در تدوین درسنامه كوشیده‌ایم وظیفه ی برجسته كردن و آموختن این قوانین را برعهده بگیریم و درسی را كه در هر تجربه ی تاریخی نهفته است آشكار كنیم. در واقع كار عمده ی درسنامه همین است. با اینحال آموختن از تجربه ی تاریخ سرانجام كار خود خوانندگان است. آنها هستند كه باید به وجود قانونمندی در تكامل انقلابی جهان معتقد باشند و برای دست یافتن به آن بكوشند. متأسفانه در زمان ما گروه‌هائی كه در لباس ماركسیسم ـ لنینیسم، ناسیونالیسم خرده بورژوائی و ارتجاعی را دامن می‌زنند، وجود چنین قانونمندی‌هائی را عملاً نفی می‌كنند، تجربه ی هر كشوری را مال خود آن كشور به قلم می‌دهند، آموختن از تجربه ی گردان‌های پیشاهنگ جنبش را مغایر "استقلال رأی" می‌شمارند، اشكالی از مبارزه را كه نادرستی آنها در تجربه ی احزاب برادر آشكار شده بكار می‌گیرند و چنین وانمود می‌سازند كه گویا در شرایط ویژه‌ای مشغول فعالیتند كه قوانین عام تكامل را در آن راهی نیست، غافل از اینكه علیرغم تنوع شرایط و ویژگی‌های زمان و مكان ـ كه حتماً باید درنظر گرفته شود ـ قوانین عام انقلاب در همه جا یكی است و پروسه ی انقلابی با همه ی تنوع در درون خویش وحدت دارد.

اشتباه دوم كه در آموزش تاریخ باید از آن برحذر بود الگوسازی و انطباق مكانیكی تجربه ی این یا آن گردان مبارز در شرایط و اوضاع و احوال متفاوت است. در این اشتباه برخلاف اشتباه قبلی قوانین عام تكامل است كه مطلق می‌شود، ویژگی‌های تظاهر این قوانین در شرایط ویژه فراموش می‌شود و قوانین خاصی كه در شرایط ویژه ی تاریخی حاكم بوده تا حد قوانین عام ارتقاء داده می‌شود. طبیعی است كه ما در تدوین درسنامه به این جانب مسئله نیز توجه داشته‌ایم و آنچه را كه ویژه ی شرایط خاص زمان و مكان است و چه‌بسا هرگز تكرار نخواهد شد، از آنچه عمومی و قابل تكرار است جدا كرده‌ایم. با این حال در این مورد نیز حرف آخر با خوانندگان است و امید است آنان از تاریخی كه در اختیارشان قرار می‌گیرد، همان نتایجی را بگیرند كه راه درست مبارزه را نشان می‌دهد.

****

تاریخ جنبش جهانی كارگری و كمونیستی به سه مرحله ی عمده تقسیم می‌شود: مرحله ی اول مربوط به دوران پیروزی و تحكیم مواضع سرمایه‌داری است كه فاصله ی زمانی از نیمه ی قرن هیجدهم تا كمون پاریس را در بر می‌گیرد. مرحله ی دوم مربوط به دوران گذار سرمایه‌داری به مرحله ی انحصاری ـ امپریالیستی است كه از كمون پاریس تا انقلاب اكتبر را دربر می‌گیرد و آغاز افول سرمایه‌داری است. مرحله ی سوم دوران بحران عمومی سرمایه‌داری، دوران گذار جهان از سرمایه‌داری به سوسیالیسم است كه از انقلاب كبیر سوسیالیستی اكتبر آغاز شده و هنوز ادامه دارد.

متناسب با این سه مرحله، درس‌های ما نیز در سه فصل عمده تدوین شده است. در این جزوه فصل اول به خوانندگان تقدیم می‌شود.

   


نظرات()  
جمعه 23 شهریور 1386  05:09 ق.ظ    ویرایش: سه شنبه 17 مهر 1386 11:10 ق.ظ
نوع مطلب: تاریخی ،

پیش سخن

1.  در بارۀ کتاب و مؤلف آن

 

کتابی که در دست دارید ، مجموعۀ مقالاتی است که شادروان رفیق عبدالصمد کامبخش دربارۀ تاریخ حزب طبقۀ کارگر در ایران در ادوار عمدۀ سه گانۀ آن  ،  یعنی دوران سوسیال دمکراسی انقلابی ، دوران حزب کمونیست ایران و دوران حزب تودۀ ایران برای مجلۀ دنیا ارگان تئوریک و سیاسی حزب نگاشته است . قرار بود رفیق فقید این مقالات را که فقط تا دوران فعالیت علنی حزب را در بر می گرفت ادامه دهد وآن را به سال های اخیر برساند . قصد مؤلف این بود که ابتدا فصولی را که اصلاً ننگاشته ، تهیه کند و سپس دانشنامۀ دکتری خود را که دوران فعالیت مخفی حزب ما و جنبش ملی کردن نفت را در بر می گرفت به فارسی در آورد وآ ن را مکمل نوشته های سابق سازد و بدین سان مقالات خود را دربارۀ تاریخ حزب حداقل تا سال 1355 شمسی برساند . شادروان کامبخش  علی رغم بیماری سخت و کار ها و گرفتاری های متعدد حزبی و اجتماعی ، با طاقت و پشتکاری که ویژۀ او بود ، دست به کار شد . ولی دریغ مرگ امان نداد و رشتۀ پر محتوی یک رزمنده و یک انسان در 68 سالگی گسست . بدین سان در این کتاب آن فصولی که کامبخش نگاشته و تا دوران دادرسی برخی رهبران حزب را در بر می گیرد چاپ می شود . سپس ترجمۀ دانشنامه های دکترای کامبخش که دنبالۀ مباحث بخش نخستین کتاب است ( از صفحۀ 136 به بعد ) و ترجمۀ آن توسط رفیق رفعت محمد زاده انجام گرفته است چاپ می شود. سودمند می دانیم که زندگی نامۀ کوتاهی از کامبخش برای مزید اطلاع خوانندگان به دست دهیم :

عبدالصمد کامبخش فرزند شاهزاده کامران میرزا عدل الممالک ( عدل قاجار ) در سال 1282 شمسی در شهر قزوین تولد یافت . درچهارده سالگی (سال  1915) برای تحصیل به روسیه اعزام شد و در آنجا در خانۀ یکی از دوستان پدرش می زیست و به تحصیل اشتغال داشت . آشنایی با زبان و ادبیات روسی از اوان کودکی کامبخش را به این زبان مسلط ساخته بود چنان که آن را همتای زبان مادریش می دانست و بدین زبان با چیرگی سخن می گفت و می نوشت . در سال 1298 کامبخش بار اول از روسیه به ایران بازگشت . در سال1303 -1302 (1924 -1923 ) کامبخش گام در جادۀ فعالیت سیاسی نهاد . عضو « جمعیت آزادیخواهان قزوین » و « انجمن پرورش » شد ( وخود از بنیان گذاران جمعیت اخیر بود ) . در سال 1307 ( 1928 ) از طرف دولت ایران برای تحصیل مهندسی هواپیما به شوروی اعزام شد . وی به هنگام امتحان ورودی در دانشگاه شاگرد اول شد . در سال 1311 ( 1932 ) پس از احراز مقام اول در امتحانات به میهن بازگشت . در ارتش با رتبۀ ستوان دومی ارتش وارد خدمت شد با آن که افسر جوانی بود به علت آن که در رشتۀ خود در ایران آن روز مانندی نداشت او را به فرماندهی « مدرسۀ مکانیک » ارتش ایران گماشتند . فرماندهی مانور های هوایی و بمباران ها و عملیات دیگر هوایی با او بود . در همین سال  1311 به اتهام سیاسی بازداشت شد . یکسال و نیم در زندانِ دژبان بود . سپس از زندان آزاد و از ارتش اخراج شد . در سال 1313 از طرف « انتر ناسیو نال سوم کمونیستی » ( کمینترن ) تجدید تأسیس حزب کمونیست ایران که در سال 1310- 1311 زیر ضربات پلیس متلاشی شده بود به او احاله شد . کامبخش به همراه رفیق شهید دکتر  تقی ارانی و رفیق شهید سرهنگ سیامک این سازمان را احیا کرد . در اردیبهشت  سازمان نوین حزب کمونیست که به همت فعالیت سازمانی کامبخش و کار مؤثر ایدئولوژیک دکتر تقی ارانی به کامیابی های نظر گیری رسیده بود ، به چنگ پلیس افتاد .

در سال 1317 محاکمۀ 53 نفر د ردادگاه جنایی تهران تحت ریاست حسینقلی وحید انجام گرفت . کامبخش در این دادگاه به ده سال حبس محکوم گردید . در سال 1318 از زندان تهران به زندان بوشهر تبعید شد و 15 ماه در شرایط بسیار دشوار در این زندان به سر برد . تنها تصادف او را از یک بیماری خطرناک که در این زندان بدان دچار شده بود نجات بخشید . در آبان 1320 در اثر اقدام رفقایی که از زندان قصر آزاد شده و حزب تودۀ ایران را بنیاد نهاده بودند از زندان بوشهر آزاد گردید . در اسفند 1322 کامبخش از طرف اهالی قزوین به وکالت دورۀ چهاردهم مجلس شورا انتخاب شد و در فراکسیون 8 نفری حزب تودۀ ایران در مجلس به کار پرداخت . در 10 مرداد 1323 کامبخش در نخستین کنگرۀ خزب تودۀ ایران به عضویت کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران انتخاب شد . در سال 1323 کامبخش که پیوسته با افسران آزادیخواه تماس و آشنایی داشت موفق شد به کمک سرهنگ شهید سیامک و سروان شهید خسرو روزبه ،  سازمان نظامی حزب تودۀ ایران را به وجود آورد . کامبخش تمام انرژی جوشان و لیاقت سازماندهی خود را در راه ایجاد این سازمان مصرف کرد و هستۀ نیرومند و در خورد اعتمادی پدید آورد که بعدها منشاء خدمات بزرگی به حزب و جنبش شد .

فعالیت کامبخش در حزب ، مجلس و جامعه کین بی پایان ارتجاع و محافل امپریالیستی را به سوی او جلب نمود . محافل ارتجاعی علاقۀ ویژه ای داشتند که او را به چنگ آورند و نابود کنند . پس از سرکوب جنبش دمکراتیک آذزبایجان و کردستان ،کامبخش مورد تعقیب دایمی محافل ارتجاعی به ویژه رزم آرا وزیر جنگ وقت قرار گرفت . به دستور حزب در دی ماه 1325 عازم مهاجرت شد . پنجم اردیبهشت 1327 دردومین کنگرۀ حزب تودۀ ایران کامبخش به سبب خدماتش بطور غیابی بار دیگر به عضویت کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران انتخاب گردید . در 26 تیر ماه 1336 در چهارمین پلنوم کمیتۀ مرکزی به عضویت هیئت اجرائیه و دبیری حزب انتخاب شد و تا پایان عمر در این سمت باقی ماند . در سال 1338 تحصیلات خود را در « آکادمی علوم اجتماعی وابسته به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی » واقع در مسکو در رشتۀ تاریخ نوین به پایان رساند و از رسالۀ نامزدی علوم در بارۀ تاریخ حزب تودۀ ایران دفاع کرد . سابقاً نیز در ایام توقف اخیر خود در شوروی کامبخش کورس معینی را در رشتۀ علم اقتصاد طی کرده بود . در پلنوم دهم ( فروردین 1341 ) کمیتۀ مرکزی کامبخش را به عنوان یکی از اعضای سه گانه « بوروی موقت » و پلنوم 12 ( خرداد 1347 ) به عنوان یکی از اعضای هیئت اجراییه و هیئت دبیران کمیتۀ مرکزی انتخاب کرد . در پلنوم های 13 و 14 کمیتۀ مرکزی در همین سمت ها باقی ماند . در آبان ماه 1350 ( 10 نوامبر 1971 ) پس از ده سال بیماری دشوار ( تنگ نفس و سکتۀ قلبی ) در 68 سالگی دوستان خود را ترک گفت . تأثیر عمیق مرگ او در میان دوستان و نزدیکان و همۀ اعضای حزب ، محبوبیت کامبخش را بیش از پیش آشکار ساخت . این محبوبیت ناشی از حجب ، محبت ، پُرکاری ، فداکاری ، ایمان سیاسی بود که در سرشت کامبخش جای داشت و حتی بدخواهانش قادر به انکار آنها نبودند . همانطور که در نامۀ یکی از احزاب برادر کشورهای سوسیالیستی تصریح شده کامبخش از رجال سرشناس جنبش کمونیستی و کارگری جهانی است . وی تمام عمر آگاهانۀ خود را صرف خدمت به کمونیسم کرد و خود را در خورد اعتماد طبقۀ کارگر نشان داد.

تجارب حیاتی ، اطلاعات سیاسی و تئوریک کامبخش او را برای نگارش بررسی هایی در بارۀ تاریخ حزب طبقۀ کارگر ایران کاملاً صالح می ساخت . طبیعی است نگارش این تاریخ کار یک نفر نیست . کار پر ارزش کامبخش به نوبۀ خود یک کار تدارکی است و به عنوان مجموعۀ مقالات نشر می یابد . تاریخ حزب طبقۀ کارگر در ایران باید با بررسی کوهی از مدارک و به شکل جمعی و در طول زمان فراهم آید . این وظیفه ای است مبرم و حیاتی . زیرا یکی از معایب مهم فعالیت انقلابی در ایران گسستگی دائمی کار و عدم ادامه کاری در آن است . ای چه بسا مکرر در مکرر از زمینۀ خالی کار آغاز شده و حال آن که دیگران بسیار چیزها را پیش از آن تجربه کرده بودند .

هم سوسیال دمکراسی انقلابی ، هم حزب کمونیست ایران و هم حزب تودۀ ایران و جنبش توده ای که به ابتکار و رهبری این حزب پدید آمده دارای گنجی از سنن و تجاربند . تجارب مثبت و منفی در این انبوه بسیار است که تا امروز نیز جمع بندی و بررسی نشده . حزب ما در این راه گام هایی برداشته که باید آنها را گام های نخستین دانست .مؤلف این کتاب از ورود در مسایل مشخص مربوط به افراد تا آنجا که میسر بوده احتراز ورزیده ، زیرا قضاوت در این مسایل به ویژه قضاوت در مسیر طولانی و بغرنج اختلافات درون حزبی را در صلاحیت بررسی های دقیق تر و هیئت های صالح حزبی می شمرد . و اتفاقاً بدون این بررسی درک برخی علل ناکامی های جنبش توده ای و حزب میسر نیست . اثر کنونی سرآغاز نیکی است که قاعدتاً آن را نسل حاضر و آتی دنبال خواهد کرد و عیار تلاش ها و مقام رزمندگان را چنانکه لازمۀ علمیت و عدالت انقلابی است برملا خواهد نمود.

کار کامبخش در زمینۀ تدارک تاریخ حزب طبقۀ کارگر در ایران جدی ترین و علمی ترین کاری است که به شکل نسبی تا کنون انجام گرفته و گواه استوار این دعوی نیز آرشیو وسیعی است که کامبخش به مدد آن ، فصول کتاب حاضر را تهیه کرده و پانزده سال اخیر زندگی را تماماً وقف آن نموده و در این کار وسواس و وجدان مورخ و انقلابی را پیوسته در پیش نظر داشته است . جا دارد این کتاب با دقتی که سزندۀ آن است مورد مطالعه و استفادۀ نسل های نوین انقلابیون قرار گیرد .

 

2) در بارۀ شیوۀ بررسی تاریخ جنبش کارگری در ایران

بررسی تاریخ جنبش رهایی بخش ملی و در درون آن جنبش کارگری در کشور ما تنها زمانی صحّت ، جامعیت و علمیت می یابد که مبتنی بر بررسی مشخص ( کنکرت ) و مستند سیر این جنبش باشد و حوادث مربوط به این جنبش را ، در چارچوب حوادث همزمان جهان و ایران مطالعه کند . اگر کنکرت بودن ، مستند بودن مراعات نشود ، اگر سیر حوادث جنبش رهایی بخش یا جنبش کارگری ایران در پیوند منطقی آن با حوادث جهان و ایران مورد مطالعه قرار نگیرد ، ناچار تحلیل ها و نتیجه گیری ها یا ذهنی و یا مغلوط و مخدوش از آب در خواهد آمد .

از جنبش مشروطیت تا به امروز ، غالب مبارزات سیاسی اعم از آن که متعلق به کدام طبقه بوده : بورژوازی لیبرال ، دمکرات های انقلابی وابسته به خرده بورژوازی شهر و ده ، یا انقلابیون پرولتاری با ناکامی هایی روبه رو شده ، و در کنار بسیاری از مجاهدان که در راه خود قهرمانانه جان باختند ، به پدیده های ناپیگیری ، ارتداد ، تسلیم نیز برمی خوریم . راز این پدیده ها را به هیچوجه نباید در «مختصات  روحی » مردم جست . برعکس همه چیز گواه بر سطح بالای شجاعت و جسارت و آرمان دوستی انقلابی خلق های کشور ما و عشق سوزان آنها برای نیل به هدف است و راز آن را ، همچنین نباید در عدم لیاقت رهبران جداگانه جستجو نکرد . مسلم است که نقش رهبری و رهبران و مسئولیت آنان و تأثیر مختصات اخلاقی ، فکری و ارادی آنان در امور به هیچوجه کم نیست و نمی تواند نادیده گرفته شود . ولی این عامل را هم نمی توان عامل قاطع دانست .عوامل عمده طبق توضیح ماتریالیستی تاریخ یک سلسله عوامل عینی است مانند مختصات تاریخی تکامل جامعۀ ما در سده های اخیر ، نقش امپریالیسم و عمّال آن ، ترکیب طبقاتی جامعۀ ایران ، ضعف طبقۀ کارگر ، سطح نازل مدنی و فرهنگی جامعه ، فقدان سنن و روحیات سازمانی و انضباطی و موازین رهبری و شیوه های رزم و پیکار و غیره .

در جامعۀ معاصر ایران محمل های پیدایش تشکّل انقلابی ، انضباط ، ادامه کاری ، پیگیری ، پایداری ، تحلیل درست وضع ، یافتنِ  وسایل مؤثر پیکار ، یافتن شعارهای درست مبارزه و غیره و غیره ، دم به دم آماده تر می گردد .انقلاب ایران به این روند ، تکانی نیرومند داده است . در این شرایط ، بررسی تاریخ گذشته اهمیّتی شگرف کسب می کند . ما این تاریخ را مطالعه نمی کنیم که تنها قهرمانان را بستائیم و یاران نیمه راه را بنکوهیم . این امری احساسی و تا حدی ، علی رغم ضرورت آن ، فرعی است . ما این تاریخ را مطالعه می کنیم برای آن که عبرت اندوزی کنیم . باید دلایل موفقیت ها و شکست ها با دقت بررسی شود و روشن گردد تا معلوم شود از چه باید احتراز کرد . به چه چیز باید توجه داشت .

توجه به تاریخ جنبش رهائی بخش و انقلابی در این اواخر زیاد شده است . غیر از حزب ما ، سازمان ها و بنگاه های نشریاتی دیگر دست به انتشار اسناد و تحلیل هایی زده اند . نقش مقدم حزب ما در این زمینه روشن است . ولی نمی توان از این توجه عمومی شادمان نشد . تاریخ کشور ما تاریخ شاهان نیست ، تاریخ مبارزۀ طبقاتی است . طی قرن معاصر مارکسیست ها نقش شگرفی در این مبارزۀ طبقاتی داشتند که بدون روشن کردن آن ، روشن کردن تاریخ معاصر میسر نیست . این نقش ، بدون کمترن تردید ، در آینده به مراتب شگرف تر از گذشته خواهد شد . لذا هر تلاش در این زمینه در سمت درست و عملی مشکور است .

شایان تصریح است که تاریخ حزب تودۀ ایران با تاریخ جنبش توده ای در ایران به عنوان دو مقولۀ عام و خاص با هم تفاوت دارند .  حزب تودۀ ایران منشأ جنبش توده ای وسیعی بوده ، به برکت این حزب ، اتحادیه های کارگری و دهقانی ، سازمان های زنان و جوانان و انواع جبهه ها و جمعیت ها ی دیگر علنی پدید شده که ده ها و صدها هزار نفر را متشکل ساخته است .

" این جنبش توده ای " از جهت دامنه و فراگیری آن از " حزب تودۀ ایران " بسی وسیع تر است . کتاب حاضر بطور اساسی به تاریخ حزب پرداخته و یادکرد از جنبش توده ای در آن برحسب ضرورت انجام گرفته است . لازم است که تاریخ اتحادیه های کارگری ، دهقانی ، سازمان های جوانان ، زنان ، سازمان های مترقی فرهنگی و غیره که طی بیش از نیم سدۀ اخیر در ایران از طرف حزب طبقۀ کارگر ایجاد شده است نیز تنظیم گردد .  در این صورت ، دامنۀ کوشش و اثربخش این حزب به مراتب روشن تر می شود . در همین زمینه باید به تنظیم تاریخ مطبوعات کارگری نیز که داستانی طولانی و شگرف و پرافتخار دارد توجه جداگانه ای معطوف داشت .

در بررسی تاریخ حزب طبقۀ کارگر نه فقط باید به انحراف و اشتباهاتی که در جریان مبارزۀ خارجی حزب ( مبارزه با دشمنان طبقاتی ) روی داده توجه داشت ، بلکه باید به ناهنجاری ها و کژ روی هایی که در مبارزۀ داخلی حزب  ( مبارزه با حاملان نظریات خطا ) روی داده توجه نمود .  نه فقط در عرصۀ پیشین ( یعنی مبارزۀ اجتماعی ) بلکه در این عرصه نیز احزاب کارگری در کشور ما دچار مشکلاتی شده اند . روشن است که مبارزات داخلی حزبی ، امری است ضرور . این مبارزه ای است بین اندیشه ها و روش های درست ، اصولی ، انقلابی ، و حاملان آن با اندیشه ها و روش های نادرست ، غیر اصولی ، منحرف ، و حاملان آن .  ولی این مبارزه ای است که باید به قصد تحکیم بیشتر وحدت حزب و فقط و فقط در چارچوب موازین سازمانی و به کلی مبرّی از محاسبات مشخص و گروهی انجام می گیرد .  تا زمانی که مبارزات برون حزبی مبتنی بر اصولیت انقلابی همراه با نرمش واقع گرایانه نباشد ، تا زمانی که مبارزات درون حزبی مبتنی بر مراعات  اکید موازین سازمانی و حفظ وحدت نشود ، ایجاد یک ستاد محکم انقلابی ، تأمین اراده و عمل ، و لذا احراز پیروزی در نبرد دشوار با دشمنان ماهر و محیلی مانند امپریالیسم و ارتجاع شدنی نیست.

احسان طبری 1358

   


نظرات()  
جمعه 23 شهریور 1386  05:09 ق.ظ    ویرایش: سه شنبه 17 مهر 1386 11:10 ق.ظ
نوع مطلب: سیاسی ،

انتقاد عبارتست از شیوۀ كشف تضادهای درونی تكامل اجتماعی و پیدا كردن راه های رفع و حل این تضادها به قصد تسریع تكامل ، چنانكه می دانیم روند تكامل اجتماعی نبردی است مداوم میان نو و كهنه ، ترقی و ارتجاع .  در این نبرد مداوم ، نو همواره از كهنه " انتقاد " می كند ،  یعنی كهنه را نفی می كند تا خود را مستقر سازد . به این معنا –  كه معنای درست علمی است –  انتقاد جانبی است از روند دیالكتیكی نفی و نفی خود .

   


نظرات()  
جمعه 23 شهریور 1386  05:09 ق.ظ    ویرایش: سه شنبه 17 مهر 1386 11:10 ق.ظ
نوع مطلب: تاریخی ،

نخستین کنگره حزب ، که کنگرۀ مؤسسان محسوب می شود، درآخر خرداد ـ اوایل تیرماه 1299 - در شهر انزلی رسما تشکیل حزب کمونیست ایران را رسماً به جهانیان اعلام داشت. اما این اعلام رسمی تأسیس حزب حدود نیم قرن زمینۀ تاریخی مشحون از مبارزه در راه تشکل طبقۀ کارگر ، ترویج اندیشه های سوسیالیستی و پیوند سوسیالیسم علمی با جنبش کارگری را پشت سر داشته است . نقاط گرهیِ تاریخ هر یک از این گستره های بنیادی جنبش را به اجمال از نظر بگذرانیم.

   


نظرات()  
جمعه 23 شهریور 1386  05:09 ق.ظ    ویرایش: سه شنبه 17 مهر 1386 11:10 ق.ظ
نوع مطلب: تاریخی ،

محافل ضد کمونیستی چندین سال متوالی است که یک نفس فریاد می زنند :

« اتحاد شوروی طلاهای ایران را به مصدق پس نداد . نگاه داشت و به دولت کودتائی زاهدی داد!!»

در این ادعا سرِ سوزنی حقیقت وجود ندارد . افسانۀ " طلاهای " ایران یکی از ساخته های تبلیغاتی دوران جنگ سرد است که محافل ارتجاعی و امپریالیستی برای اخلال در مناسبات ایران و شوروی به کار انداختند . اینک ارث آن ها به گروهک های ضد کمونیستی رسیده و متأسفانه ذهن برخی از خوش باوران را نیز مشوّب کرده است . جریان پیدایش و تکامل این افسانه را در زیر توضیح می دهیم :

   


نظرات()  
جمعه 23 شهریور 1386  04:09 ق.ظ    ویرایش: سه شنبه 17 مهر 1386 11:10 ق.ظ
نوع مطلب: فلسفه ،

از زمان انتشار این مقاله تا كنون عظیم ترین وقایع تاریخ بشر روی داده است . هنوز هفت سال تمام نگذشته بود ، كه با پیروزی انقلاب كبیر سوسیالیستی اكتبر به سازماندهی و رهبری لنین ، صفحۀ نوی در تاریخ بشر گشوده شد . اگر سوسیالیسم به همت ماركس و انگلس از پنداری خیر خواهانه در باره استقرار حكومت عدل در جامعۀ بشری به دانشی جهت تحقق این آرمان والا مبدل شده بود ، پس از پیروزی اكتبر كبیر این نظریه علمی به واقعیت عملی زندگی روزمرۀ میلیون ها مغز و دست خلّاق و سازنده در یك ششم كرۀ زمین مبدل گردید.

پس از پیروزی تاریخی سوسیالیسم در جنگ جهانی دوم بر فاشیسم _ این دیكتاتوری تروریستی آشكار مرتجع ترین و تجاوزكارترین محافل امپریالیستی _ با ایجاد جامعه سوسیالیستی در عده ای از كشورهای اروپا ، آسیا و آمریكای لاتین سیستم جهانی سوسیالیسم بوجود آمد .

   


نظرات()  
جمعه 23 شهریور 1386  04:09 ق.ظ    ویرایش: سه شنبه 17 مهر 1386 11:10 ق.ظ
نوع مطلب: فلسفه ،

آقای دكتر شرف الدین خراسانی شاعر و استاد پر سابقة فلسفه در دانشگاه ملی ایران مؤلف آثار متعددی در بارة تاریخ فلسفه است ، مانند : " نخستین فیلسوفان یونان " و " جهان و انسان در فلسفه " و " فلسفۀ معاصر اروپایی " و غیره . آقای دكتر خراسانی اكنون در تدارك اثر معتبری است تحت عنوان " از برونو  تا  كانت " .  دیباچۀ این كتاب متضمن بحث مشبعی است در بارة تاریخ نگاری فلسفه . مقالة ‌زیرین از این دیباچه اقتباس شده است ، زیرا شیوة تاریخ نگاری مورد قبول مؤلف كتاب را نشان میدهد و در عین حال با جهان بینی مورد دفاع مجلة‌ ما هماهنگ است .

    

     نقل از : مجلۀ " دنیا "

ارگان تئوریک " حزب تودۀ ایران

   


نظرات()  
  • کل صفحات:2  
  • 1
  • 2
  •   

چاوشان نوزایی کبیر

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات