تبلیغات
چاوشان نوزایی کبیر - صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی كارگری و كمونیستی اثر رفیق شهید جوانشیر
یکشنبه 25 شهریور 1386  12:09 ب.ظ    ویرایش: سه شنبه 17 مهر 1386 11:10 ق.ظ
نوع مطلب: سیاسی ،

آغاز سخن

نامی كه بر این درسنامه نهاده‌ایم تصادفی نیست. آنچه در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد تنها صفحاتی از جنبش جهانی گسترده ی كمونیستی و كارگری است و نه تاریخ این جنبش ـ كه با تمام غناء خویش در یك كتاب نمی‌گنجد. انتخاب صفحاتی از تاریخ دشوار است. می‌باید ملاك و معیار علمی در كار باشد تا به آنچه كه هدفش گزینش است خدمت كند. ما متناسب با نیازمندی مبارزین انقلابی ایران در لحظه ی كنونی، صفحاتی را برگزیده‌ایم كه پیدایش و تكامل تاكتیك و استراتژی مبارزه ی انقلابی پرولتاریا را به‌طور فشرده‌ای در اختیار خوانندگان قرار دهد. بدین‌منظور صفحاتی از تاریخ مبارزه كه تحت نظر مستقیم ماركس، انگلس و لنین جریان داشته و همچنین صفحاتی از تاریخ كه بیانگر كوشش مشترك احزاب برادر و وحدت مشی جهانی كمونیست‌ها بوده و قانونمندی‌های عام مبارزه را می‌رساند بیشتر مورد توجه قرار داده‌ایم. از آنجا كه اولین انقلاب پیروزمند پرولتری در روسیه به وقوع پیوسته و اولین جامعه ی سوسیالیستی در اتحاد شوروی ساخته شده به تاریخ حزب كمونیست اتحاد شوروی نیز تا آنجا كه بیانگر قوانین عام انقلاب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیسم است پرداخته‌ایم و بسیاری از آثار ماركس، انگلس، لنین و اسناد برنامه‌ای جنبش كمونیستی را در متن حوادث به‌طور خلاصه بررسی و معرفی كرده‌ایم تا مطالعه و درك مضمون آنها در آینده آسانتر شود.

یكی از نكات عمده‌ایكه در تدوین درسنامه مد نظر بوده و به یك معنا علت وجودی آنست اینست كه تاكتیك مبارزه ی طبقاتی نیز علم است، جزئی است از ماركسیسم ـ لنینیسم، كاربرد آنست در مهم‌ترین عرصه ی فعالیت‌ اجتماعی. اگر این جانب از ماتریالیسم ماركسیستی در نظر گرفته نشود، این ماتریالیسم، همانگونه كه لنین خاطرنشان ساخته است: "نیمكاره، یك‌جانبه و مرده" خواهد بود.

یادآوری اهمیت موضوع بویژه در زمان ما و برای جنبش انقلابی ما زائد است. هر انقلابی آگاهی به‌چشم خود می‌بیند كه از عدم درك، پذیرش و كاربست خط مشی درست انقلابی چه زیان‌های بزرگی به انقلاب ما وارد آمده و تا چه پایه ضرورت دارد كه مبارزه ی انقلابی خود را بر بنیان سالمی از آموزش انقلابی بنا نهیم. ما می‌كوشیم در این درسنامه غنی‌ترین رویدادهای تاریخ جنبش را كه در تدوین خط مشی انقلابی طبقه ی كارگر نقشی ایفا كرده‌اند بررسی كنیم و نظر كلاسیك‌های ماركسیسم ـ لنینیسم را در هر مورد بیان كرده و برخورد عقاید آنان‌ را با انواع اندیشه‌ها و نظریات نادرست عرضه داریم و این واقعیت مسلم را تأكید كنیم كه پیروز شدن علم است. باید این علم را آموخت.

كسانی كه این درسنامه را با دقت مطالعه كنند به این واقعیت توجه خواهند كرد كه از اولین روز پیدایش ماركسیسم، در كنار آن نظریات شبه‌ماركسیستی "چپ" و راست پدید آمد و زمانی‌كه ماركسیسم اصیل از میان آتش نبردها به پیش تاخت، با اندیشه‌های نوین تكمیل و در عمل بارور شد: اردوگاه سوسیالیسم و جنبش جهانی كمونیستی را به‌وجود آورد و به جنبش‌های ملی رهائی‌بخش یاری رسانید، ماركسیسم "چپ" و راست سترون و نازا ماند و در هیچ زمانی و هیچ جائی جز خرابكاری و ویرانی محصولی به بار نیاورد. آنانی كه در سمت راست ماركسیسم ـ لنینیسم حركت كردند به لجنزار خیانت سوسیال دمكراسی رسیدند و آشكارا با محافل امپریالیستی سازش كردند و آنانیكه در سمت "چپ" ماركسیسم در حركت بودند با تمام جنجال گوش‌خراش خویش سرانجام از سنگر دشمن سر در آوردند. درسنامه ی ما از این حیث در عین حال وسیله ی معرفی دشمنان ماركسیسم ـ لنینیسم و جریاناتی نظیر آنارشیسم، تروتسكیسم، مائوئیسم و انواع نظریات سازشكارانه ی راست از پیشوایان انترناسیونال دوم تا به امروز است.

توصیه ی ما به دوستان جوانی كه این درسنامه یا هر درسنامه ی دیگر ماركسیستی را به‌دست می‌گیرند اینست كه به آموزش منظم ماركسیسم ـ لنینیسم همت گمارند. توجه داشته باشند كه این آموزش انقلابی علم تمام و كمالی است. آن‌را باید مانند هر علم دیگری از الفبا آغاز كرد، با  دقت و گام‌به‌گام آموخت و از هرگونه برخورد سهل‌انگارانه و سبكسرانه نسبت به احكام آن پرهیز كرد؛ وگرنه به جای دانش ماركسیستی ـ لنینیستی كه راهگشای كار انقلابی باشد، تكه پاره‌هائی از اندیشه‌های تحریف‌شده به‌دست خواهد آمد كه حجابی خواهد بود میان واقعیت متحرك و مغزهای منجمد.

****

صفحاتی از تاریخ جنبش كمونیستی و كارگری كه در اختیار خوانندگان است اگرچه به‌منظور ارائه ی اندیشه‌ها و احكام ماركسیسم ـ لنینیسم درباره ی تاكتیك مبارزه ی طبقاتی تدوین شده، شكل بیان تاریخی دارد، اندیشه‌ها و احكام مزبور را در متن حوادث بیان می‌كند، آمیخته با نقل وقایع است. حسن این طرز بیان اینست كه پیوند عمیق موجود میان ماركسیسم ـ لنینیسم و واقعیت متغیر و متحول جهان را نشان می‌دهد، ما را با پاسخ‌هائی كه كلاسیك‌های ماركسیست به پرسش‌هائی‌كه تاریخ در برابرشان گذاشته داده‌اند،‌آشنا می‌كند و نادرستی پاسخ‌های غیرماركسیستی را نیز برملا می‌سازد. اما این طرز بیان تاریخی شاید موجب پیدایش دو برخورد اشتباه‌آمیز باشد كه بجاست خوانندگان را از آن برحذر داریم.

اشتباه اول اینست كه برخی از خوانندگان تمام آنچه را كه گفته شده مربوط به گذشته و شرایط ویژه ی آن زمان بشمارند و نتوانند از میان حوادث قوانین عام تكامل را دریابند. طبیعی است كه ما در تدوین درسنامه كوشیده‌ایم وظیفه ی برجسته كردن و آموختن این قوانین را برعهده بگیریم و درسی را كه در هر تجربه ی تاریخی نهفته است آشكار كنیم. در واقع كار عمده ی درسنامه همین است. با اینحال آموختن از تجربه ی تاریخ سرانجام كار خود خوانندگان است. آنها هستند كه باید به وجود قانونمندی در تكامل انقلابی جهان معتقد باشند و برای دست یافتن به آن بكوشند. متأسفانه در زمان ما گروه‌هائی كه در لباس ماركسیسم ـ لنینیسم، ناسیونالیسم خرده بورژوائی و ارتجاعی را دامن می‌زنند، وجود چنین قانونمندی‌هائی را عملاً نفی می‌كنند، تجربه ی هر كشوری را مال خود آن كشور به قلم می‌دهند، آموختن از تجربه ی گردان‌های پیشاهنگ جنبش را مغایر "استقلال رأی" می‌شمارند، اشكالی از مبارزه را كه نادرستی آنها در تجربه ی احزاب برادر آشكار شده بكار می‌گیرند و چنین وانمود می‌سازند كه گویا در شرایط ویژه‌ای مشغول فعالیتند كه قوانین عام تكامل را در آن راهی نیست، غافل از اینكه علیرغم تنوع شرایط و ویژگی‌های زمان و مكان ـ كه حتماً باید درنظر گرفته شود ـ قوانین عام انقلاب در همه جا یكی است و پروسه ی انقلابی با همه ی تنوع در درون خویش وحدت دارد.

اشتباه دوم كه در آموزش تاریخ باید از آن برحذر بود الگوسازی و انطباق مكانیكی تجربه ی این یا آن گردان مبارز در شرایط و اوضاع و احوال متفاوت است. در این اشتباه برخلاف اشتباه قبلی قوانین عام تكامل است كه مطلق می‌شود، ویژگی‌های تظاهر این قوانین در شرایط ویژه فراموش می‌شود و قوانین خاصی كه در شرایط ویژه ی تاریخی حاكم بوده تا حد قوانین عام ارتقاء داده می‌شود. طبیعی است كه ما در تدوین درسنامه به این جانب مسئله نیز توجه داشته‌ایم و آنچه را كه ویژه ی شرایط خاص زمان و مكان است و چه‌بسا هرگز تكرار نخواهد شد، از آنچه عمومی و قابل تكرار است جدا كرده‌ایم. با این حال در این مورد نیز حرف آخر با خوانندگان است و امید است آنان از تاریخی كه در اختیارشان قرار می‌گیرد، همان نتایجی را بگیرند كه راه درست مبارزه را نشان می‌دهد.

****

تاریخ جنبش جهانی كارگری و كمونیستی به سه مرحله ی عمده تقسیم می‌شود: مرحله ی اول مربوط به دوران پیروزی و تحكیم مواضع سرمایه‌داری است كه فاصله ی زمانی از نیمه ی قرن هیجدهم تا كمون پاریس را در بر می‌گیرد. مرحله ی دوم مربوط به دوران گذار سرمایه‌داری به مرحله ی انحصاری ـ امپریالیستی است كه از كمون پاریس تا انقلاب اكتبر را دربر می‌گیرد و آغاز افول سرمایه‌داری است. مرحله ی سوم دوران بحران عمومی سرمایه‌داری، دوران گذار جهان از سرمایه‌داری به سوسیالیسم است كه از انقلاب كبیر سوسیالیستی اكتبر آغاز شده و هنوز ادامه دارد.

متناسب با این سه مرحله، درس‌های ما نیز در سه فصل عمده تدوین شده است. در این جزوه فصل اول به خوانندگان تقدیم می‌شود.

   


نظرات()  
دانلود آهنگ
یکشنبه 3 دی 1396 02:47 ق.ظ
ممنون لطفا توضیحات کامل تری قرار دهید
Launa
جمعه 17 آذر 1396 05:23 ق.ظ
Hi every one, here every person is sharing these knowledge, thus
it's fastidious to read this blog, and I used to visit this web site everyday.
cam4 token adder hack generator tool
دوشنبه 6 آذر 1396 05:37 ب.ظ
پست بزرگی ارسال چنین نوع اطلاعاتی را در سایت خود نگه دارید.
من واقعا تحت تاثیر وبلاگ شما قرار گرفتم
سلام، شما یک کار عالی انجام داده اید. من قطعا
digg آن و برای من بخاطر دوستانم توصیه می کنم. من مطمئن هستم که آنها خواهند بود
از این وب سایت بهره مند شد.
فروشگاه یو پی اس
دوشنبه 6 آذر 1396 07:40 ق.ظ
ممنون اطلاعات خوبی بود
best psychic mediums
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:10 ب.ظ
این نخستین بار نیست که من این صفحه وب را دیدم، من از آن بازدید می کنم
این وب سایت به صورت رایگان و حقایق زیبا از اینجا همه
زمان.
How can you heal an Achilles tendonitis fast?
شنبه 1 مهر 1396 05:43 ب.ظ
Exceptional post however I was wondering if you could write a litte
more on this topic? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit further.
Thanks!
foot pain
دوشنبه 13 شهریور 1396 01:21 ب.ظ
Thanks for any other excellent post. The place else may just anybody get that
type of info in such an ideal manner of writing? I have
a presentation next week, and I'm at the search for such info.
http://jeanettgebhart.hatenablog.com/entry/2015/07/02/082534
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:47 ب.ظ
With havin so much written content do you ever run into
any problems of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of exclusive content I've either written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping
it up all over the internet without my authorization. Do you know any solutions
to help stop content from being ripped off? I'd really appreciate it.
rhiannonpoag.weebly.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:10 ب.ظ
Great web site you have got here.. It's hard to find good quality writing like yours nowadays.
I truly appreciate individuals like you! Take care!!
Why is my Achilles tendon burning?
شنبه 14 مرداد 1396 11:35 ب.ظ
The other day, while I was at work, my cousin stole my apple
ipad and tested to see if it can survive a thirty foot drop,
just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is
now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but
I had to share it with someone!
cindystang.wordpress.com
جمعه 13 مرداد 1396 02:19 ب.ظ
This blog was... how do I say it? Relevant!!
Finally I have found something which helped me. Cheers!
http://maddivolere.blog.fc2.com
جمعه 6 مرداد 1396 11:18 ب.ظ
Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that
it's truly informative. I'm going to watch out
for brussels. I'll be grateful if you continue this in future.
A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!
Can exercise increase your height?
پنجشنبه 5 مرداد 1396 02:27 ب.ظ
I visited many websites however the audio feature for audio songs
existing at this web site is in fact fabulous.
Can exercise increase your height?
پنجشنبه 5 مرداد 1396 02:27 ب.ظ
I visited many websites however the audio feature for audio songs
existing at this web site is in fact fabulous.
omrani
چهارشنبه 17 خرداد 1396 07:19 ق.ظ
I need this book in research.
Dino
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:22 ب.ظ
I like the helpful info you provide to your articles. I will
bookmark your blog and take a look at once more right here frequently.
I'm moderately sure I'll be told lots of new stuff proper here!
Good luck for the following!
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 05:38 ق.ظ
Hi to every one, the contents existing at this web page
are really amazing for people experience, well, keep up the nice work fellows.
BHW
سه شنبه 22 فروردین 1396 02:38 ب.ظ
My brother suggested I may like this web site.
He was once entirely right. This put up actually made my
day. You can not consider simply how a lot time I had spent for this info!
Thanks!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 06:27 ق.ظ
I like the valuable information you provide in your articles.
I'll bookmark your blog and check again here frequently.
I am quite sure I will learn lots of new stuff right here!
Best of luck for the next!
هاتف رخمانی
دوشنبه 26 شهریور 1386 08:09 ق.ظ
رفقای گرامی دورود!
دست مریزاد از این حسن سلیقه وخوش آمدی به بازآمدنتان كه جایتان بسیار خالی بود.
ژیروز باشید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

چاوشان نوزایی کبیر