یکشنبه 25 شهریور 1386  12:09 ب.ظ    ویرایش: سه شنبه 17 مهر 1386 11:10 ق.ظ
نوع مطلب: سیاسی ،

آغاز سخن

نامی كه بر این درسنامه نهاده‌ایم تصادفی نیست. آنچه در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد تنها صفحاتی از جنبش جهانی گسترده ی كمونیستی و كارگری است و نه تاریخ این جنبش ـ كه با تمام غناء خویش در یك كتاب نمی‌گنجد. انتخاب صفحاتی از تاریخ دشوار است. می‌باید ملاك و معیار علمی در كار باشد تا به آنچه كه هدفش گزینش است خدمت كند. ما متناسب با نیازمندی مبارزین انقلابی ایران در لحظه ی كنونی، صفحاتی را برگزیده‌ایم كه پیدایش و تكامل تاكتیك و استراتژی مبارزه ی انقلابی پرولتاریا را به‌طور فشرده‌ای در اختیار خوانندگان قرار دهد. بدین‌منظور صفحاتی از تاریخ مبارزه كه تحت نظر مستقیم ماركس، انگلس و لنین جریان داشته و همچنین صفحاتی از تاریخ كه بیانگر كوشش مشترك احزاب برادر و وحدت مشی جهانی كمونیست‌ها بوده و قانونمندی‌های عام مبارزه را می‌رساند بیشتر مورد توجه قرار داده‌ایم. از آنجا كه اولین انقلاب پیروزمند پرولتری در روسیه به وقوع پیوسته و اولین جامعه ی سوسیالیستی در اتحاد شوروی ساخته شده به تاریخ حزب كمونیست اتحاد شوروی نیز تا آنجا كه بیانگر قوانین عام انقلاب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیسم است پرداخته‌ایم و بسیاری از آثار ماركس، انگلس، لنین و اسناد برنامه‌ای جنبش كمونیستی را در متن حوادث به‌طور خلاصه بررسی و معرفی كرده‌ایم تا مطالعه و درك مضمون آنها در آینده آسانتر شود.

یكی از نكات عمده‌ایكه در تدوین درسنامه مد نظر بوده و به یك معنا علت وجودی آنست اینست كه تاكتیك مبارزه ی طبقاتی نیز علم است، جزئی است از ماركسیسم ـ لنینیسم، كاربرد آنست در مهم‌ترین عرصه ی فعالیت‌ اجتماعی. اگر این جانب از ماتریالیسم ماركسیستی در نظر گرفته نشود، این ماتریالیسم، همانگونه كه لنین خاطرنشان ساخته است: "نیمكاره، یك‌جانبه و مرده" خواهد بود.

یادآوری اهمیت موضوع بویژه در زمان ما و برای جنبش انقلابی ما زائد است. هر انقلابی آگاهی به‌چشم خود می‌بیند كه از عدم درك، پذیرش و كاربست خط مشی درست انقلابی چه زیان‌های بزرگی به انقلاب ما وارد آمده و تا چه پایه ضرورت دارد كه مبارزه ی انقلابی خود را بر بنیان سالمی از آموزش انقلابی بنا نهیم. ما می‌كوشیم در این درسنامه غنی‌ترین رویدادهای تاریخ جنبش را كه در تدوین خط مشی انقلابی طبقه ی كارگر نقشی ایفا كرده‌اند بررسی كنیم و نظر كلاسیك‌های ماركسیسم ـ لنینیسم را در هر مورد بیان كرده و برخورد عقاید آنان‌ را با انواع اندیشه‌ها و نظریات نادرست عرضه داریم و این واقعیت مسلم را تأكید كنیم كه پیروز شدن علم است. باید این علم را آموخت.

كسانی كه این درسنامه را با دقت مطالعه كنند به این واقعیت توجه خواهند كرد كه از اولین روز پیدایش ماركسیسم، در كنار آن نظریات شبه‌ماركسیستی "چپ" و راست پدید آمد و زمانی‌كه ماركسیسم اصیل از میان آتش نبردها به پیش تاخت، با اندیشه‌های نوین تكمیل و در عمل بارور شد: اردوگاه سوسیالیسم و جنبش جهانی كمونیستی را به‌وجود آورد و به جنبش‌های ملی رهائی‌بخش یاری رسانید، ماركسیسم "چپ" و راست سترون و نازا ماند و در هیچ زمانی و هیچ جائی جز خرابكاری و ویرانی محصولی به بار نیاورد. آنانی كه در سمت راست ماركسیسم ـ لنینیسم حركت كردند به لجنزار خیانت سوسیال دمكراسی رسیدند و آشكارا با محافل امپریالیستی سازش كردند و آنانیكه در سمت "چپ" ماركسیسم در حركت بودند با تمام جنجال گوش‌خراش خویش سرانجام از سنگر دشمن سر در آوردند. درسنامه ی ما از این حیث در عین حال وسیله ی معرفی دشمنان ماركسیسم ـ لنینیسم و جریاناتی نظیر آنارشیسم، تروتسكیسم، مائوئیسم و انواع نظریات سازشكارانه ی راست از پیشوایان انترناسیونال دوم تا به امروز است.

توصیه ی ما به دوستان جوانی كه این درسنامه یا هر درسنامه ی دیگر ماركسیستی را به‌دست می‌گیرند اینست كه به آموزش منظم ماركسیسم ـ لنینیسم همت گمارند. توجه داشته باشند كه این آموزش انقلابی علم تمام و كمالی است. آن‌را باید مانند هر علم دیگری از الفبا آغاز كرد، با  دقت و گام‌به‌گام آموخت و از هرگونه برخورد سهل‌انگارانه و سبكسرانه نسبت به احكام آن پرهیز كرد؛ وگرنه به جای دانش ماركسیستی ـ لنینیستی كه راهگشای كار انقلابی باشد، تكه پاره‌هائی از اندیشه‌های تحریف‌شده به‌دست خواهد آمد كه حجابی خواهد بود میان واقعیت متحرك و مغزهای منجمد.

****

صفحاتی از تاریخ جنبش كمونیستی و كارگری كه در اختیار خوانندگان است اگرچه به‌منظور ارائه ی اندیشه‌ها و احكام ماركسیسم ـ لنینیسم درباره ی تاكتیك مبارزه ی طبقاتی تدوین شده، شكل بیان تاریخی دارد، اندیشه‌ها و احكام مزبور را در متن حوادث بیان می‌كند، آمیخته با نقل وقایع است. حسن این طرز بیان اینست كه پیوند عمیق موجود میان ماركسیسم ـ لنینیسم و واقعیت متغیر و متحول جهان را نشان می‌دهد، ما را با پاسخ‌هائی كه كلاسیك‌های ماركسیست به پرسش‌هائی‌كه تاریخ در برابرشان گذاشته داده‌اند،‌آشنا می‌كند و نادرستی پاسخ‌های غیرماركسیستی را نیز برملا می‌سازد. اما این طرز بیان تاریخی شاید موجب پیدایش دو برخورد اشتباه‌آمیز باشد كه بجاست خوانندگان را از آن برحذر داریم.

اشتباه اول اینست كه برخی از خوانندگان تمام آنچه را كه گفته شده مربوط به گذشته و شرایط ویژه ی آن زمان بشمارند و نتوانند از میان حوادث قوانین عام تكامل را دریابند. طبیعی است كه ما در تدوین درسنامه كوشیده‌ایم وظیفه ی برجسته كردن و آموختن این قوانین را برعهده بگیریم و درسی را كه در هر تجربه ی تاریخی نهفته است آشكار كنیم. در واقع كار عمده ی درسنامه همین است. با اینحال آموختن از تجربه ی تاریخ سرانجام كار خود خوانندگان است. آنها هستند كه باید به وجود قانونمندی در تكامل انقلابی جهان معتقد باشند و برای دست یافتن به آن بكوشند. متأسفانه در زمان ما گروه‌هائی كه در لباس ماركسیسم ـ لنینیسم، ناسیونالیسم خرده بورژوائی و ارتجاعی را دامن می‌زنند، وجود چنین قانونمندی‌هائی را عملاً نفی می‌كنند، تجربه ی هر كشوری را مال خود آن كشور به قلم می‌دهند، آموختن از تجربه ی گردان‌های پیشاهنگ جنبش را مغایر "استقلال رأی" می‌شمارند، اشكالی از مبارزه را كه نادرستی آنها در تجربه ی احزاب برادر آشكار شده بكار می‌گیرند و چنین وانمود می‌سازند كه گویا در شرایط ویژه‌ای مشغول فعالیتند كه قوانین عام تكامل را در آن راهی نیست، غافل از اینكه علیرغم تنوع شرایط و ویژگی‌های زمان و مكان ـ كه حتماً باید درنظر گرفته شود ـ قوانین عام انقلاب در همه جا یكی است و پروسه ی انقلابی با همه ی تنوع در درون خویش وحدت دارد.

اشتباه دوم كه در آموزش تاریخ باید از آن برحذر بود الگوسازی و انطباق مكانیكی تجربه ی این یا آن گردان مبارز در شرایط و اوضاع و احوال متفاوت است. در این اشتباه برخلاف اشتباه قبلی قوانین عام تكامل است كه مطلق می‌شود، ویژگی‌های تظاهر این قوانین در شرایط ویژه فراموش می‌شود و قوانین خاصی كه در شرایط ویژه ی تاریخی حاكم بوده تا حد قوانین عام ارتقاء داده می‌شود. طبیعی است كه ما در تدوین درسنامه به این جانب مسئله نیز توجه داشته‌ایم و آنچه را كه ویژه ی شرایط خاص زمان و مكان است و چه‌بسا هرگز تكرار نخواهد شد، از آنچه عمومی و قابل تكرار است جدا كرده‌ایم. با این حال در این مورد نیز حرف آخر با خوانندگان است و امید است آنان از تاریخی كه در اختیارشان قرار می‌گیرد، همان نتایجی را بگیرند كه راه درست مبارزه را نشان می‌دهد.

****

تاریخ جنبش جهانی كارگری و كمونیستی به سه مرحله ی عمده تقسیم می‌شود: مرحله ی اول مربوط به دوران پیروزی و تحكیم مواضع سرمایه‌داری است كه فاصله ی زمانی از نیمه ی قرن هیجدهم تا كمون پاریس را در بر می‌گیرد. مرحله ی دوم مربوط به دوران گذار سرمایه‌داری به مرحله ی انحصاری ـ امپریالیستی است كه از كمون پاریس تا انقلاب اكتبر را دربر می‌گیرد و آغاز افول سرمایه‌داری است. مرحله ی سوم دوران بحران عمومی سرمایه‌داری، دوران گذار جهان از سرمایه‌داری به سوسیالیسم است كه از انقلاب كبیر سوسیالیستی اكتبر آغاز شده و هنوز ادامه دارد.

متناسب با این سه مرحله، درس‌های ما نیز در سه فصل عمده تدوین شده است. در این جزوه فصل اول به خوانندگان تقدیم می‌شود.

   


نظرات()  
viagra fruit soft tabs 100mg
شنبه 18 خرداد 1398 09:18 ق.ظ

My coder is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on several websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any help would be really appreciated!
http://amfms.ro/evaluare/
یکشنبه 18 فروردین 1398 10:29 ق.ظ
最も良いシャネルバッグ?財布通販、送料無料 - スーパーコピーブランド - シャネル コピー品通販サイト
https://wcpastl.com/practitioners/
شنبه 17 فروردین 1398 10:45 ق.ظ
激安ブランドコピー通販
cannon basketball unblocked
دوشنبه 20 اسفند 1397 08:19 ق.ظ
vvvvvvvvvvvvvv
novacorp.biz
جمعه 19 مرداد 1397 12:33 ب.ظ
Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you're just too magnificent.
I really like what you've acquired here, certainly like what you're saying and the way in which you say
it. You make it entertaining and you still take care of to
keep it wise. I cant wait to read far more from you. This is actually a terrific web site.
Marti
جمعه 12 مرداد 1397 07:21 ق.ظ
I do not even know how I ended up here, however I assumed this submit was once
great. I do not understand who you might be but definitely you're going
to a famous blogger in case you aren't already.
Cheers!
https://xxxporn.win/
پنجشنبه 7 تیر 1397 11:40 ب.ظ
I think this is one of the most vital info for me. And i am glad reading your article.

But want to remark on few general things, The site
style is ideal, the articles is really nice :
D. Good job, cheers
Linnea
سه شنبه 5 تیر 1397 10:46 ب.ظ
Hello, i read your blog occasionally and i own a
similar one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks?
If so how do you reduce it, any plugin or
anything you can suggest? I get so much lately it's driving me crazy so any
help is very much appreciated.
pics
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 08:01 ق.ظ
I'd like to thank you for the efforts you have put in penning this site.
I really hope to see the same high-grade blog posts by you later on as well.
In fact, your creative writing abilities has inspired me to
get my own site now ;)
ebay joma jewellery
سه شنبه 21 فروردین 1397 06:29 ب.ظ
There are probably extra resources for purchasing jewellery in your space,
depending on the place you live. Search round on-line
and offline.
Joma Jewellery Sale
سه شنبه 21 فروردین 1397 10:57 ق.ظ
Platinum can be very uncommon it is estimated
to be around thirty two times as rare as gold,
although it is just slightly over twice the worth of 18ct gold.
Bungling Ben
سه شنبه 21 فروردین 1397 02:24 ق.ظ
Pantyhose usually are needed, as are tasteful heels;
avoid strappy figures and stilettos.
Robert's BJ boy
دوشنبه 20 فروردین 1397 10:21 ب.ظ
what's the best way to create more sales?
Blundering Ben
دوشنبه 20 فروردین 1397 05:48 ب.ظ
Regardless it is just unfortunate that you are therefore stupid.
joma jewellery pearl
شنبه 18 فروردین 1397 06:49 ق.ظ
Discover for yourself what the world is carrying, what's hot this
season and what is not! It never hurts to ask.
joma jewellery a little congratulations
شنبه 18 فروردین 1397 02:56 ق.ظ
Trim the excess wire off with a pair of jeweller's wire-cutters and bend the loop
again in order that the crystal hangs freely.
joma jewellery guardian angel necklace
شنبه 18 فروردین 1397 02:48 ق.ظ
Alternatively you possibly can wrap paper, magazine, or newspaper and glaze it,
instead of using beads for a complete totally different look.
joma jewellery inverness
پنجشنبه 16 فروردین 1397 10:04 ب.ظ
Italy turned the middle for a lot of developments, having the wealth from
commerce with Asia and Europe, in addition to the power of the Church.
garcinia cambogia free trial reviews
پنجشنبه 16 فروردین 1397 02:57 ق.ظ
Have been taking little over a month.
Joma Jewellery a little
چهارشنبه 15 فروردین 1397 06:16 ب.ظ
Men can go for the 'CEO look' by selecting to wear a
darkish colored go well with, i.e. black, teamed with a crisp white shirt and silk tie.
Kurt
چهارشنبه 15 فروردین 1397 02:59 ب.ظ
Ensure that that it's the determination you need to make.
They're rounded circular disks that have lovely swirls of shade and make a stunning bead.
garciniacambogiapremium.net
چهارشنبه 15 فروردین 1397 07:38 ق.ظ
Have been taking little over a month.
http://garciniacambogiapremium.net/garcinia-down-under
سه شنبه 14 فروردین 1397 06:03 ب.ظ
Have been taking little over a month.
Robert's BJ boy
سه شنبه 14 فروردین 1397 06:23 ق.ظ
Oh well.
دانلود آهنگ
یکشنبه 3 دی 1396 02:47 ق.ظ
ممنون لطفا توضیحات کامل تری قرار دهید
Launa
جمعه 17 آذر 1396 05:23 ق.ظ
Hi every one, here every person is sharing these knowledge, thus
it's fastidious to read this blog, and I used to visit this web site everyday.
cam4 token adder hack generator tool
دوشنبه 6 آذر 1396 05:37 ب.ظ
پست بزرگی ارسال چنین نوع اطلاعاتی را در سایت خود نگه دارید.
من واقعا تحت تاثیر وبلاگ شما قرار گرفتم
سلام، شما یک کار عالی انجام داده اید. من قطعا
digg آن و برای من بخاطر دوستانم توصیه می کنم. من مطمئن هستم که آنها خواهند بود
از این وب سایت بهره مند شد.
فروشگاه یو پی اس
دوشنبه 6 آذر 1396 07:40 ق.ظ
ممنون اطلاعات خوبی بود
best psychic mediums
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:10 ب.ظ
این نخستین بار نیست که من این صفحه وب را دیدم، من از آن بازدید می کنم
این وب سایت به صورت رایگان و حقایق زیبا از اینجا همه
زمان.
How can you heal an Achilles tendonitis fast?
شنبه 1 مهر 1396 05:43 ب.ظ
Exceptional post however I was wondering if you could write a litte
more on this topic? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit further.
Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

چاوشان نوزایی کبیر

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو